Avfall och återvinning

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. På Vännäs kommun är det Renhållningsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för detta.

Producenternas ansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret såsom:

 

  • förpackningar av olika materialslag
  • returpapper
  • däck
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter

 

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, material återvinns, energi utvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Kontaktperson: Inger Olofsson