Du är här: Bo, bygga, miljö > Kommunens planarbete > Översikts- och detaljplan

Översikts- och detaljplan

Vid planläggning och tillståndsgivning tolkas och konkretiseras plan- och bygglagens (PBL) allmänt hållna bestämmelser. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen (PBL) och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen ska riksintressen enligt miljöbalken (MB) anges särskilt. Av planen ska framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt MB.

Kommunens översiktsplan vann laga kraft 2006-06-12.

Översiktsplan för Vännäs kommun

Detaljplan och områdesbestämmelser

I kommunen regleras mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk med detaljplaner eller områdesbestämmelser.

I detaljplan och områdesbestämmelsr vägs de allmänna intressena mot eventuella motstående enskilda intressen. I detaljplanen görs normalt också avvägningar mellan olika enskilda intressen. Någon ytterligare prövning av det som detaljplanen eller områdesbestämmelserna reglerar görs inte vid lovgivning. Detaljplan och områdesbestämmelser är bindande för efterföljande beslut enligt PBL.

Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar.

Se broschyr om Vindkraft i Umeåregionen

Reviderad karta till sidan 71, Lidberget

Lidberget Vännäs
Klicka för större bild

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Strandsskydd i Umeåregionen (pdf)

Kontaktperson: Eva Lidestav