Slam och latrin

Den årliga slamtömning sker genom kommunens försorg under tiden maj till oktober.

Slamtömning

Tömning av enskilda slambrunnar sker under tiden maj-oktober. Den årliga tömningen sker automatiskt, utan beställning av tidigare registrerade fastigheter. Kommunen anlitar Allmiljö AB som har entreprenör Fredrik Hällgrens Åkeri att utföra arbetet.

Eventuella förändringar meddelas till samhällsbyggnadsförvaltningen/Renhållningsavdelningen, på tel. 0935-142 26, senast den 30 april varje år. Fastighetsägaren svarar för att erforderliga enskilda transportvägar finns och att lock eller manlucka är åtkomliga. Brunn som inte är åtkomlig för tömning under ordinarie tömningstur medför tilläggsdebitering.

Tömning av slamanläggning vid fritidshus sker efter anmälan.

Förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande av slam kan under viss förutsättning medges efter ansökan hos plan- och miljönämnden.

Enskilda avloppsanläggningar

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för hämtning av slam. Lock eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt eller av sådan konstruktion att tömning försvåras.

När slamavskiljare eller tankar ligger utanför den egna tomten eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad. Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens underhåll och funktion samt erforderlig enskild transportväg.

Avståndet mellan tömningsfordonets uppställningsplats och slamavskiljare respektive sluten tank bör inte överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Botten på slamavskiljaren och tank får inte ligga lägre än 4 meter under tömningsfordonets uppställningsplats.

Tömning av slamavskiljare vid åretruntbebodd fastighet sker enligt hämtningsplan, en gång per år. Tömning av slamavskiljare för WC, disk- och tvättvatten vid fritidshus sker efter särskild beställning. Extra tömningar utförs i överenskommelse med kommunen enligt särskild taxa.

Anläggningar som inte är åtkomliga för tömning vid ordinarie hämtningsplan kan medföra tilläggsdebitering.

Latrin

Hämtning av latrin kan erhållas efter särskild överenskommelse och fastställd taxa. För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast godkända behållare av engångstyp användas. Behållare ska vid avlämning vara väl försluten och placeras på överenskommen plats.
 
 
Anmälan om tömning/hämtning görs på tel 0935-142 26, 142 31

Kontaktperson: Inger Olofsson