Du är här: Bo, bygga, miljö > Bygga nytt, ändra eller riva > Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen

I tätorterna Vännäs och Vännäsby och inom byar som räknas till sammanhållen bebyggelse behövs bygglov för de flesta nybyggen. Tillbyggnader, ändrad användning och fasadändring kräver också bygglov.

Delgivning och kungörelse

Byggnadsnämnden ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren.

Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes tidningar, se: www.bolagsverket.se/PoIT


Se sid 5 Boverket Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov

Kontaktperson: Eva Lidestav