Strandskydd

Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön.

Inom strandskyddsområde får inte:

 • ny byggnad uppföras,
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar,
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbud enligt ovan, om det finns särskilda skäl.

Som särskilt skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet dispensen avser:
 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmaststrandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
I LIS-områden (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge), som kommer att redovisas i kommunens översiktsplan, får kommunen vid prövningen av fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet också beakta:
 • om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden,
 • om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus

Dessa regler återfinns i Miljöbalkens 7 kapitel 13 § - 18 h §

Regler för Brygga/Pir

En mindre brygga kräver inte bygglov. Däremot krävs i regel strandskyddsdispens och/eller en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Större brygga kräver bygglov

För en större brygga, mer ordnad som en småbåtshamn, måste du söka bygglov.

Strandskyddsdispens

Vill du bygga en pir inom område med detaljplan krävs marklov och som regel alltid strandskyddsdispens. Utanför område med detaljplan krävs att en anmälan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen i Västerbotten.


Länk till Länsstyrelsen i Västerbotten

Kontaktperson: Eva Lidestav