Stöd, bidrag och stipendium

Lyssna

Här kan du läsa om kommunens bidragsreglemente för föreningar.

Bidragsansökningar finner ni i blankettbanken

Kommunens stöd till föreningarna är ett erkännande av de viktiga samhällsvärden som främjas av ett varierat, aktivt och demokratiskt föreningsliv.

Föreningarna lämnar väsentliga bidrag till förverkligandet av ett gott liv för invånarna – till att människor får ökade möjligheter att trivas och utvecklas.

 • Föreningarna är också till nytta för Vännäs genom att kommunen blir attraktivare att bo i och flytta till och genom att stärka det sociala kapital som fungerar som ett smörjmedel i demokrati, samhällsliv och näringsliv.
 • Föreningarna bidrar till en stärkt folkhälsa genom att stimulera till livslång fysisk, mental, kulturell och social aktivitet.
 • Föreningarna har möjlighet att genom sin verksamhet förebygga sociala problem och vara fostrande.
 • Föreningarna har möjlighet att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.
 • Föreningarna har möjlighet att främja integration.
 • Föreningarna ger människor kunskaper om och erfarenheter av demokratiska arbetsformer.

 

Kommunens roll

 • Kommunens främsta bidrag till föreningslivet är att främja tillgången på lokaler och anläggningar. I det arbetet vill kommunen samtidigt främja de aktiviteter som sker utanför de organiserade föreningsaktiviteterna – spontanidrott, motionsidrott och enskild friskvård.
 • Kommunen ger också ekonomiska bidrag till föreningslivet. Detta stöd skall samverka med de bidrag som lämnas från staten.
 • Kommunen har ambitionen att stimulera en mångfald av lösningar när det gäller att äga och sköta anläggningar och lokaler.
 • Kommunen eftersträvar en kontinuerlig dialog med föreningslivet. Strävanden att starta och upprättahålla ett föreningsråd kan påräkna kommunens stöd.

 

Förening/organisation

En sammanslutning som väljer ordförande, sekreterare, kassör och revisorer, har medlemmar samt antar stadgar.

 

Registrering

För att erhålla kommunalt bidrag till verksamhet, fria eller subventionerade lokaler och föreningsservice krävs:

 • att föreningen har sitt säte i kommunen och är registrerad i föreningsregistret. Omregistrering ska ske varje år, senast 31 mars
 • att varje förening med barn- och ungdomsverksamhet ska ha ett handlingsprogram med en uttalad alkohol- drog- och dopingpolicy. Föreningens styrelse är ansvarig för detta
 • att varje förening, som uppbär återkommande kommunala bidrag, ska ha ett handlingsprogram med en jämställdhetspolicy

Registrering av ny förening kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året. Vid ansökan om registrering av ny förening ska protokoll bifogas från möte där beslut om att bilda föreningen togs samt stadgar.

Förening/organisation, som erhåller bidrag, är skyldig att lämna kommunen insyn i verksamheten som fordras för kontroll av lämnade uppgifter. Efter anmodan ska förening lämna verksamhetsberättelse och kassarapport.

Kommunalt bidrag beviljas inte till styrelsearvoden.

Om uppenbart brott mot bidragsreglementet konstateras, har kommunen rätt att innehålla eller återkräva beviljat bidrag. Alla ansökningar ska vara styrkta av ordförande och revisor eller kassör. Bidraget utbetalas endast till föreningens huvudkassa och endast till bankkonto alternativt bank- eller plusgirokonto i förening/organisations namn.

Medlem

Person som med födelseår är matrikelförd i föreningen, har betalt fastställd medlemsavgift och i övrigt uppfyller de krav respektive förening/organisation i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut ställer.

Olika bidrag

Det finns olika typer av bidrag som föreningar med säte inom Vännäs kommun kan ansöka om. Bidragen är relaterade till budgeterade medel. Eventuella justeringar beslutas av kommunstyrelsen.

Föreningar utan säte i Vännäs kommun

Föreningar som inte har sitt säte i Vännäs kommun, men som ändå på något sätt har anknytning till kommunen och dess medborgare, har möjlighet att söka bidrag, som bedöms från fall till fall och beslutas av kommunstyrelsen.

Kontaktperson: Peter Lundström