Guckusko

Naturområden, naturreservat

Besök Västerbottens troligen mest kända fågelsjö, vandra längs Vännforsen och studera den sällsynta älvstarren, besök det örtrika skogsområdet mellan Orrberget och Bräntberget och upptäck intressanta växter som guckusko, norna och vitpyrola. Välkommen att upptäcka Vännäs vackra natur!

Under denna rubrik hittar du information om kommunens olika naturområden och naturreservat.

Kom ihåg att allemansrätten gäller här! Rätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen men naturligtvis måste vi alla även visa hänsyn och respekt mot naturen, markägare och andra besökare. 

Mer information om allemansrätten finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Brånsjön

Brånsjön är troligen Västerbottens mest kända fågelsjö, och ligger vackert belägen i jordbrukslandskapet i Umeälvens dalgång i Vännäs kommun. Brånsjön är en grund och näringsrik sjö, med ett vattendjup som varierar från bara någon decimeter till en meter på de djupaste platserna. Större delen av sjön är täckt av vattenvegetation som fräken, starrarter och kråkklöver och de öppna vattenytorna är ganska begränsade.

Historiskt hävdade man våtmarkerna kring sjön genom slåtter eller kreatursbete, men detta har upphört sedan länge. Kring sjön finns mer eller mindre smala bårder med strandskog, dominerade av björk och videbuskage. Främst öster om sjön ingår jordbruksmark i det skyddade området. Vid utloppet på sjöns östra sida finns en pumpstation som har till uppgift att reglera vattennivån i sjön.

Häckningsplats
Brånsjön är en viktig häckningsplats för ett flertal fågelarter, med arter som svarthakedopping, gråhakedopping, sångsvan, flera arter av änder, dvärgmås och ortolansparv. Under sommaren är Brånsjön en viktig lokal för änder under deras ruggning (fjäderbyte). Under våren kan man ofta se stora antal av änder, gäss och vadare rasta på åkrarna kring sjön, med siffror på t.ex. upp emot 5000 brushanar samtidigt. Även antalet sädgäss är ofta stort.

 

Vännforsen

Vännforsen är avsatt som naturreservat och Natura 2000-område. Det skyddade området ligger på den östra sidan om Vännforsen, den nedersta forsen i Vindelälven. I Vännforsen finns höga nipor. Den sällsynta älvstarren växer i några källdrag. I området finns stigar och rastplatser med tillhörande vindskydd.

 

Orrböle

Orrböle ligger tre kilometer nordväst om Tväråbäck i Vännäs kommun. Det är ett mycket örtrikt skogsområde i en östsluttning av de två bergen Orrberget och Bräntberget. Bergrunden är amfibolit och det rörliga grundvattnet i området gör att kalken i bergrunden vittrar och blir tillgängligt för växtligheten.

Intressanta växter i området är förutom guckusko, norna och lappranunkel bl.a, blåsippa, brakved och vitpyrola.

Kontaktperson: Malin Österlund