Kansli

Kansliet arbetar med administrativ service, information och stöd till såväl medborgare som förtroendevalda och kommunens förvaltningar.

Personal

Hans-Åke Donnersvärd
Kommunchef
Hans-Åke Donnersvärd
Hans-Åke är kommunens ledande tjänsteman och förvaltningschefernas chef med det yttersta ansvaret för kommunens verksamhetsresultat utifrån ställda mål och kvalitetskrav.

Karolina Johansson
Administrativ chef/Stf, kommunchef
Karolina Johansson
Karolina är chef för kommunledningskontoret. Hon ansvarar för att samordna förvaltningens verksamhet med kommunens övriga förvaltningar och ska företräda en helhetssyn på kommunens verksamhet.

Susanna Siljetun
Kommunsekreterare
Susanna Siljetun
Susanna är sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Hon gör utredningar av bland annat motioner och medborgarförslag. Hon arbetar också med de allmänna valen

Susanna är kontaktperson för bokning av borgerliga vigslar.

Lina Andersson
Beredskapssamordnare/Kollektivtrafikhandläggare
Lina Andersson
Lina är beredskapssamordnare och arbetar, tillsammans med förvaltningarna, förebyggande med bland annat kommunens risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner samt utbildningar och övningar.
Hon arbetar också med trafikplanering, information och marknadsföring, infrastrukturfrågor och utredningar inom kollektivtrafiken.

Lina ansvarar även för kommunens befolkningsstatistik.

Sofia Tjärnström
Informatör
Sofia Tjärnström
Sofia är informatör och webbansvarig. Hon stöttar förvaltningar och förtroendevalda i informations- och kommunikationsfrågor, arbetar med marknadsföring och sociala medier. Sofia är redaktör för kommunens informationstidning Här&Nu som kommer ut fyra gånger/år. Hon är även ansvarig för kommunens grafiska profil och bildbank samt sköter kontakter mot media.

Helene Jonsson
Assistent/Registrator

Helene Jonsson
Helene bemannar receptionen i Medborgarhusets foajé. Hon registrerar kommunens post, förser nyinflyttade med information, har hand om kommunens försäkringar samt sköter kommunens tidningsarkiv.

Helene ansvarar även för uthyrning av kommunens pendlarparkeringar.

Rebecka Rasmuson
Utredare/Upphandlare
Rebecka Rasmuson
Rebecka är samordnare för kommunens upphandlingar och avtal. Hon stöttar övriga förvaltningar när de gör upphandlingar och är kontaktperson i upphandlingar som samordnas med andra kommuner och myndigheter. Rebecka är ansvarig för kommunens centralarkiv och kontaktperson för funktionshindrades och pensionärers råd. Rebecka handlägger även serveringstillstånd och genomför utredningsuppdrag.


Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Karolina Johansson