Krisinformation.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hjärtstartarregistret
Du är här: Kommun, politik > Räddning, säkerhet och kris > Kris och säkerhet

Kris och säkerhet

Vännäs kommun arbetar aktivt för att det ska vara tryggt och säkert att bo och verka i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor, kriser och extraordinära händelser.

Orden säkerhet och kris innefattar mycket, alltifrån den upplevda känslan av trygghet hos den enskilda individen till omvälvande händelser som drabbar hela kommun, ett helt land eller kanske många av världens länder samtidigt. Det handlar både om att förbereda sig på det oförutsägbara och att snabbt och effektivt kunna hantera svåra situationer som vi ställs inför.

Varför arbetar kommunen med krisberedskap och säkerhet?

Vårt samhälle blir allt mer komplicerat och den snabba utvecklingen gör samhället mer sårbart. Känsligheten för störningar ökar, vilket innebär att framtidens hot blir mer komplexa och svåra att förutse.

Infrastruktursystem såsom IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att kunna fungera. Befarade klimatförändringar kan medföra ökade risker för översvämningar, häftiga snöstormar, ras och skred med åtföljande påverkan på vägar, järnvägar och övriga infrastruktursystem. Detta ställer krav på att kommunen och dess bolag har konkreta och väl inövade planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Kommunens ansvar

Vägledande för det svenska krishanteringssystemet är tre grundprinciper som sammanfattningsvis innebär att man så långt som möjligt inte ska ändra på de arbetsprocesser och förutsättningar som gäller till vardsags när man möter en kris. De tre grundprinciperna är:

Ansvarsprincipen – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också i en krissituation.
Närhetsprincipen – en kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.
Likhetsprincipen – under en kris bör organisationer och arbetssätt så långt som möjligt bygga på det som gäller som vid normala förhållanden.

Geografiskt områdesansvar

Kommunen har enligt lag ett geografiskt områdesansvar som innebär att kommunen inom sitt geografiska område under en kris ska verka för att

  1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,
  2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och
  3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsater vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Räddningstjänsten ansvarar också för att utreda inträffade olyckor/insatser för att ta tillvara på erfarenheter och motverka att liknande olyckor händer igen.

Till vänster hittar du mer information om Vännäs kommuns arbete när det gäller trygghet, säkerhet och kris.