Du är här: Kommun, politik > Räddning, säkerhet och kris > Kris och säkerhet > Kommunens krisberedskap

Kommunens krisberedskap

Genom en god planering och beredskap ska kommunen förhindra och minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid extraordinära händelser.

Vad är en extraordinär händelse eller kris?

 • En händelse som avviker från det normala
 • En händelse som innebär en allvarlig störning
 • En händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
 • En händelse som kräver skyndsamma insatser

Kris och extraordinär händelse kännetecknas av att:

 • Beslut måste fattas som involverar många aktörer
 • Besluten måste fattas under svår tidspress
 • Det existerar en känsla av osäkerhet
 • Aktörerna står hela tiden inför nya situationer
 • Insatser av många aktörer måste koordineras
 • Tillgången till information om vad som hänt är till en början begränsad
 • Improvisation och flexibilitet är nödvändigt
 • Media är i hög grad involverad i krisförloppet

Exempel på krissituationer är:
Olycka med t ex gasutsläpp eller många skadade, omfattande oväder, översvämning, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, förgiftat dricksvatten eller sabotage.


Kommunens krishanteringsarbete

Utgångspunkten för kommuners krishanteringsarbete och skydd mot olyckor regleras i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser arbetar kommunen bland annat förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser och beredskapsplaner.

Säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är inriktat på att förhindra att störningar, olyckor och skador uppstår. Om kriser, större olyckor eller extraordinära händelser ändå inträffar finns beredskapsplaner för hur dessa ska hanteras. Det finns en övergripande plan för hela kommunen men även delplaner för olika förvaltningar och bolag. I planerna ingår instruktioner för ledning, information och samordning med tydliga rutiner som ska följas i en krissituation.
 

Krislednings- och informationsplan