Brån-Strandområdet

Brån och Strand är två medeltida byar belägna söder om Umeälven, invid sammanflödet med Vindelälven. Namnformerna (Brån kan komma från "Bryn") med korta naturnamn i obestämd form anses tyda på bosättningar som kan ha etablerats redan på 1000-talet. Den närbelägna byn Berg och sannolikt även Vännäsby (tidigare "Näs") är fler sådana exempel.

 

 

 

 

  

En av de mest slående karaktärsdragen i Brån-Strandområdets kulturlandskap är den björkalle´ som kantar landsvägen. Bilden nedan är från 1950-talet.

Byarnas strategiska lägen i anslutning till Ume- och Vindelälvens sammanflöde talar också för att de är mycket gamla. Redan under förhistorisk tid var området attraktivt för fiske och fångst. När den fasta bebyggelsen sedan började ta form var de bördiga sedimentjordarna en viktig lokaliseringsfaktor, liksom de naturliga slåttermarkerna vid älvstränderna och kring Brånsjön.  

 
Helhetsmiljö
Kulturlandskapet i Brån och Strand bildar en naturlig helhet med stora natur- och kulturhistoriska värden. Därför ingår hela miljön i Länsstyrelsens bevarandeprogram för värdefulla odlingslandskap (Vännäs kommun, nr 01). Kulturlandskapet är att betrakta som en enda vidsträckt, bevarandevärd miljö som dessutom fortsätter mot Överboda bys ägor i Umeå kommun. Denna enhetlighet accentueras av den unika björkallé som löper längs landsvägen och tydligt avtecknar sig mot det öppna odlingslandskapet. Området rymmer ytterligare värden genom den fågelrika Brånsjön, sedan 1970 avsatt som naturreservat.
Kartan redovisar helhetsmiljön och dessutom två underområden för Brån och Strand som mer inriktar sig på den traditionella jordbruks-bebyggelsen. Dessa underområden åtföljs av separata historiker och mer ingånde beskrivningar av kulturmiljövärdena. För kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i anslutning till de utvärderade miljöerna hänvisas till fastighetsregistret.

Kontaktperson: Henrik Åström