Plan- och byggavdelning

Plan- och byggavdelningen arbetar bland annat med bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor samt översiktsplanering och detaljplanering.

 

 Eva Lidestav
Eva Lidestav
Byggnadsinspektör

Eva handlägger bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, detaljplaner, trafikärenden, samt parkerings- och transporttillstånd. Eva arbetar även med tillsyn av obligatoriska ventilationskontroller, tillgänglighet, energideklarationer och hissar samt förmedling av småhustomter.

Eva Wållberg
Eva Wållberg
Karttekniker/bygglovhandläggare

Eva arbetar med upprättade och underhåll av kartor, fastighetsförteckningar, adressättning, samt ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister. Eva arbetar med administration av detaljplaner, bygglov, bygganmälan, förhandsbesked och obligatoriska ventilationskontroller samt förmedling av småhustomter. Dessutom deltar hon i kommunens jämställdhetsgrupp.

Kontaktperson: Eva Wållberg