Du är här: Kommun, politik > Kommunens organisation > Revision > Rapporter

Rapporter

Genomförda granskningar redovisas i rapporter som diskuteras och överlämnas för åtgärd till berörd(a) styrelse eller nämnd(er). Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och icke sekretessbelagda rapporter anslås på denna sida.

Rapporter i hel- och kortversion

Förutom de obligatoriska granskningarna - delårsrapporten och årsredovisningen – ger kommunrevisorerna sitt sakkunniga biträde i uppdrag att genomföra ett antal granskningar i verksamheter som revisorerna bedömt viktiga att få fördjupad insyn i och som ryms inom tilldelad budget. Rapporterna upprättas även som kortversion på en A4-sida.

Granskningar

2014

Kortversion

Fullständig rapport

Skrivelse

Integration

2013

Kortversion

Fullständig rapport

Skrivelse

Budgetprocess Liljaskolan Budgetprocess Liljaskolan
Hantering av nyckeltal Hantering av nyckeltal

2012

Kortversion

Fullständig rapport

Skrivelse

Resultatenheter Resultatenheter
Delårsrapport Delårsrapport
Första linjens chefer Första linjens chefer

2011


Kortversion

Fullständig rapport

Skrivelse

Årsredovisning Årsredovisning
Intraprenader Intraprenad
Lärarresurser Lärarresurser
Upphandling Upphandling
Delårsrapport 2011 DR
Kommunstyrelsens ansvarsutövande KS AU
Liljaskolans styrelse ansvarsutövande LS AU
Barn- & utbildningsnämndens ansvarsutövande BUN AU
Vård- & omsorgsnämndens ansvarsutövande VON AU
Plan- & miljönämndens ansvarsutövandet PMN AU

2010

Kortversioner

Fullständiga rapporter

Granskning av IT-frågor Uppföljande granskning av IT-frågor
Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010

Styrelsers och nämnders ansvarsutövande
(läs de fullständiga rapporterna till höger)

Vård- och omsorgsnämndens
ansvarsutövande
Plan- och miljönämndens
ansvarsutövande
Liljaskolans styrelses ansvarsutövande
Kommunstyrelsens ansvarsutövande
Barn- och utbildningsnämndens
ansvarsutövande
   
Effektivitet Effektivitet
Delårsrapport 2010 Delårsrapport 2010

 

Risk- & Väsentlighet Vännäs 2010

 

2009

Kortversion

Fullständiga rapporter

Liljaskolans ekonomi 2009 Liljaskolans ekonomi 2009
Årsredovisning Vännäs 2009 Årsredovisning Vännäs 2009
Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009
Rapport ledarförsörjning Rapport ledarförsörjning
Rapport elevers måluppfyllelse Rapport elevers måluppfyllelse
Rapport flyktingmottagningen Rapport flyktingmottagningen Vännäs
 

Rapport nyckeltalsanalys Vännäs

 

Risk och Väsentlighet Vännäs 2009

2008

Kortversion

Fullständiga rapporter

Kortversion Årsredovisning 2008
Kortversion  Delårsrapport 2008 

KS och nämndernas arbetsformer 2008

Rapport nämndernas arbetsformer

KF internhyra 2008

Rapport internhyra

KF delårs 2008

Rapport Vännäs delårs 2008

 

Risk och Väsentlighet Vännäs 2008

VA underhåll Rapport underhåll VA-verksamhet

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo