Resor

Du som är gymnasieelev och är berättigad till skolskjuts men har långt till närmaste busshållplats eller inte kan nyttja kollektivtrafiken för att ta dig till skolan, kan vara berättigad till resetillägg.

Resetillägget är en kontant ersättning som du kan ansöka om för uppkomna kostnader för att ta dig till och från skolan. Om du beviljas resetillägg är grundregeln att du ersätts med en summa som motsvarar kommunens kostnad för ett gymnasiebusskort.

Vem har rätt till resetillägg?

Villkor för att du som elev ska vara berättigad till resetillägg:

  • du är folkbokförd  i Vännäs kommun
  • du är elev i kommunal gymnasieskola
  • den kurs du går omfattar minst åtta veckor
  • du har minst sex kilometer mellan skola och bostad
  • Resetillägget utgår t o m vårterminen det år du fyller tjugo år
  • du kan inte utnyttja kollektivtrafik eller har ett gångavstånd av minst fyra kilometer mellan bostaden och kollektivtrafiklinje där Länstrafiken är huvudman. I det senare fallet kan du erhålla både gymnasiebusskort och resetillägg för att för att ta dig till och från busshållplatsen.

Ansökan om resetillägg

Ansökan om resetillägg görs via respektive gymnasieskola. Beslut om eventuellt resetillägg fattas av barn- och utbildningskontoret som också svarar för eventuella utbetalningar.

Du får inte ansöka om både resetillägg och inackorderingstillägg.
 
Du som övergår från pendling till inackordering under terminen är skyldig att återlämna erhållen terminsbiljett alternativt resterande kontant ersättning.
 

Kontaktperson: Torsten Önell