Lekmannarevisorerna

Lekmannarevisor kallas den som av fullmäktige fått uppdraget att granska de kommunala bolagens verksamhet. De utses bland kommunrevisorerna eftersom fullmäktige beslutat om så kallad Samordnad revision. Se ”Revisionsreglementet”!

Kommunala bolagens granskning

Lekmannarevisorernas arbete regleras av Aktiebolagslagen (ABL) 10 Kap 3§ och KL 9 Kap 9§ samt eventuellt fullmäktigedirektiv fastställd av bolagsstämman. Lekmannarevisorernas granskningar ska genomföras med samma innebörd som övrig kommunal revision med undantag av räkenskaperna och styrelsens och VD:s förvaltning som granskas av bolagsstämman utsedd yrkesrevisor (auktoriserad eller godkänd). Lekmannarevisorns granskningar finansieras av bolaget.

Granskningsuppdragets fördelning mellan de olika revisionsorganen;

Lekmannarevisorn granskar enligt god revisionssed om bolagets verksamhet sköts
• Ändamålsenligt
• Ekonomiskt tillfredställande och med
• Tillräcklig intern kontroll
Granskningarna redovisas i granskningsrapporter.
 
Auktoriserade yrkesrevisorn granskar enligt god revisionssed bolagets
• Årsredovisning och bokföring
• Styrelsens och VD:s förvaltning
Granskningarna redovisas i revisionsberättelsen.

Lekmannarevisorer 2011 - 2014

Av fullmäktige valda för perioden är i;

Vännäs Industrihus AB

Ordinarie: Jan-Olof Bingebo          Ersättare: Nils-Göran Ericsson
Lillsjö 4
911 91 Vännäs
0935-430 24 eller
070-302 91 26
Kontakta Jan-Olof

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo