Du är här: Rehabilitering

Rehabilitering

De traditionella arbetssätten inom vården av äldre kvinnor och män är i stor utsträckning inriktad på att vårda, vilket begränsar möjligheterna att stödja till egen aktivitet.

Kompetens

Personalen som arbetar närmast vårdtagaren behöver kompetens och färdighet inom området rehabiliterande arbetssätt. Det handlar om att höja medvetenhet, kunskap och färdighet inom fallförebyggande arbete samt kunskap om sitt eget beteendes inverkan och betydelse i arbetet. Behovet är stort att utveckla rehabiliterande arbetssätt och fallförebyggande arbete med syftet att stödja äldre kvinnors och mäns autonomi, bevara funktion och förmåga och bidra till ökad livskvalitet Vi vill minska fallolyckor i särskilt och ordinärt boende samt utveckla nya former för rehabiliterande arbetssätt.

Riktlinjer

Vi vill utveckla fallförebyggande arbete enligt en utarbetad riktlinje. Vi vill fortsätta aktiviteten "händerna på ryggen med hjärta och hjärna" samt arbeta med att utbilda och handleda i modern arbetsteknik som innehåller parametrar som: Minsta möjliga kraft, balans, avståndsanpassning, hänsyn, andningsteknik, friktionsträning, grundläggande tekniker i samband med uppresning, lägesändringar, rörelseenergi samt vardagstekniker.
 
En sjukgymnast anställs på 100 % för arbete med kontinuerlig systematisk färdighetsträning och handledning av omvårdnads- rehabiliterings- och medicinsk personal. Personalens förhållningssätt skall bidra till att den äldre i särskilt och ordinärt boende upplever trygghet och får behålla sin autonomi, värdighet och integritet.