Du är här: Kommun, politik > Räddning, säkerhet och kris > Förebyggande arbete

Förebyggande arbete

Lag om skydd mot olyckor (LSO), olycksfallsutredningar, skriftlig brandskyddsredogörelse (SBA)

Det viktigaste syftet med Lagen om skydd mot olyckor är att tydliggöra den enskildes
ansvar för sitt skydd mot olyckor, möjliggöra lokala anpassningar av hur skyddet utformas
samt lyfta fram det förebyggande arbetet. Lagen innebär bland annat:
 
 
Olycksfallsutredningar
 
En obligatorisk uppgift för kommunen är att utreda inträffad olycka/insats. Syftet med detta
är att ta tillvara erfarenheter och motverka att liknande olycka händer igen. Kommunen ska
i skälig omfattning utreda orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur räddningsinsatsen
genomfördes. Utredningen ska ses som ett komplement till de utredningar som polis, vägverk
och arbetsmiljöinspektionen gör vid inträffade olyckor.
 
 
Tillsyn
 
Ägare till byggnader och anläggningar, där risker för eller konsekvenserna av brand är stora,
ska till plan- och miljönämnden/räddningstjänsten lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet.
 
Räddningsverket har i allmänna råd angett vilka verksamheter som ska lämna skriftlig brand-
skyddsredogörelse. Bland dessa; samlingslokaler, vård- och omsorgslokaler, skollokaler, hotell,
vissa industrier, byggnad med kulturhistoriskt värde, byggnad eller anläggning som innebär stor
risk vid brand.
 
Är du verksamhetsinnehavare ska du lämna uppgifter till fastighetsägaren som lämnar dem vidare
till kommunen. Inom verksamheter ska finnas en brandskyddsansvarig med ansvar för brandskydd
och dokumentation.

Kontaktperson: Conny Eriksson