Natura 2000

Inom Vännäs kommun finns sex Natura 2000-områden; Brånsjön, Vännforsen, Vindelälven, Orrböle, Fällfors och Åtmyrberget.

Biologisk mångfald

Natura 2000 är EU:s satsning för att bevara den biologiska mångfalden i Europa. Växter och djur känner inga nationella gränser, och därför är det i många fall gynnsamt att arbeta med naturvårdsfrågor internationellt. Runt om i Europa arbetar nu EU:s medlemsländer med att skapa ett nätverk av skyddad natur, det så kallade Natura 2000-nätverket.
 
Grundtanken är att man genom att skydda kärnområden av värdefull natur runt om i Europa kommer ett stort steg på väg när det gäller att bevara den biologiska mångfalden för framtiden. I Sverige finns det idag knappt 4000 Natura 2000-områden,  Västerbotten bidrar med 249 av dessa och Vännäs har sex av dessa.

Brånsjön

Brånsjön är skyddad i Natura 2000-nätverket på grund av följande förekomster:

Fåglar:

· Svarthakedopping (Podiceps auritus)
· Sångsvan (Cygnus cygnus)
· Salskrake (Mergus albellus)
· Stenfalk (Falco columbarius)
· Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
· Blå kärrhök (Circus cyaneus)
· Trana (Grus grus)
· Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
· Brushane (Philomachus pugnax)
· Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
· Fisktärna (Sterna hirundo)
· Silvertärna (Sterna paradisaea)
· Blåhake (Luscinia svecica)
· Ortolansparv (Emberiza hortulana)

Vännforsen

Vännforsen är skyddad på grund av följande förekomster:

Naturtyper:

· Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ
· Västlig taiga

Vindelälven

Vindelälven är skyddad på grund av följande förekomster:

Naturtyper:

· Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ
· Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor

Djur:

· Stensimpa (Cottus gobio)
· Bred gulbrämad dykare (Dytiscus latissimus)
· Utter (Lutra lutra)
· Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)
· Lax (Salmo salar)

Orrböle

Orrböleområdet är skyddat på grund av följande förekomster:

Naturtyper:

· Rikkärr
· Västlig taiga

Växter:

· Norna (Calypso bulbosa)
· Lappranunkel (Ranunculus lapponicus)
· Guckusko (Cypripedium calceous)

Fällforsområdet

Fällforsområdet är skyddat på grund av följande förekomster:

Naturtyper:

· Näringsrik granskog

Växter:

· Norna (Calypso bulbosa)
 

Åtmyrberget

Åtmyrberget är skyddat på grund av följande förekomster:

Djur:

· Slät tallkapuchongbagge (Stephanopachys linearis)
· Grov tallkapuchongbagge (Stephanopachys substriatus)

Kontaktperson: