Du är här: Näringsliv, arbete > Tillstånd, regler och tillsyn > Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

För att få tillstånd att mot betalning servera alkoholhaltiga drycker, måste tillstånd sökas hos kommunen.

Alkohollagen | Ansökningsblanketter
 
Med serveringstillstånd menas tillstånd att till allmänheten eller till så kallade slutna sällskap mot betalning servera spritdrycker, vin eller öl. Serveringen får bara ske i samband med matservering och endast i de lokaler som angetts när tillståndet söktes. Serveringstillstånd kan sökas antingen för servering till slutna sällskap eller till allmänheten.

Innan du lämnar in ansökan om serveringstillstånd

Med anledning av att det upplevts som att informationen kring ansökan om serveringstillstånd har varit otydlig så kommer här några punkter att komma ihåg innan ansökan lämnas in.

Alkohollagen är i grunden en social skyddslagstiftning som ska begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagen ställer höga krav på att den som söker serveringstillstånd för att sälja alkohol är lämplig samt att lokalerna där serveringen bedrivs är lämpliga. Bevisbördan för att sökanden är lämplig ligger på denne.
 Serveringstillstånd söks hos den kommun där serveringen kommer att äga rum.

 Med anledning av att det upplevts som att informationen kring ansökan om serveringstillstånd har varit otydlig så kommer här några punkter att komma ihåg innan ansökan lämnas in.

  • Ansökningsblankett finns på här och kan skickas in elektroniskt. Alla bilagor kan också skickas in elektroniskt. Ansökningsformuläret kan, om man så önskar, skrivas ut och skickas per post till kommunen.
  • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska vara kommunen tillhanda senast fyra (4) veckor före arrangemanget äger rum. För övriga typer av tillstånd gäller att en komplett ansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre (3) månader före arrangemanget äger rum eller verksamheten startar. Dessa handläggningstider kan hållas i normalfallet under förutsättning att alla efterfrågade handlingar lämnats in. Handläggningstiden kan också påverkas av att beslut i vissa fall fattas av kommunstyrelsen som inte sammanträder varje månad.
  • Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen kan påbörjas. Kvitto på inbetald ansökningsavgift bifogas ansökan.
  • Alkohollagen ställer sedan 2011 krav på att företrädare för verksamheten ska ha genomfört och blivit godkänd på ett kunskapsprov. Det ges möjlighet att göra provet tre gånger. Därefter måste en ny ansökan lämnas in. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är enligt beslut i kommunfullmäktige undantaget från kravet på att genomföra kunskapsprovet.

Riktlinjer

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för handläggningen av serveringstillstånd.

Kontaktperson: Rebecka Rasmuson