Förskoleklass

Förskoleklass är en avgiftsfri frivillig skolform som omfattar 15 timmar per vecka fördelade på fyra dagar.

Vad är förskoleklass?

För- och grundskolan i Vännäs erbjuder alla barn förskoleklass från sex års ålder.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och dess verksamhet regleras i skollagen. Förskoleklassen följer skolans läsårstider.

Förskoleklassen är ett komplement till hemmet som tar tillvara barnens lust att leka och lära. Leken är en kreativ inlärningsmetod. Ett lärande sker i all verksamhet, även t ex i vardagssituationer som vid lunchen och på rasterna. Förskoleklassen präglas av fantasi, lek och glädje.
 
I förskoleklassen ger vi barnen grundläggande färdigheter i bland annat svenska och matematik. En metod som används i kommunens förskoleklasser är Bornholmsmodellen, ett sätt att arbeta med barns språkutveckling som ger goda förkunskaper för läs- och skrivinlärningen.
 
Har du behov av fritidshemsplats finns det på skolan i anslutning till förskoleklassen. För plats på fritidshem tillämpas avgift för skolbarn.

Skolskjuts

De barn som går i förskoleklass och har mer än två kilometer från anvisad busshållplats till den skola vars upptagningsområde som man tillhör, får åka skolskjuts.

För frågor kring skolskjutsarna kontakta Torsten Önell, 0935-144 04.

Kontaktperson: Elisabet Persson