Avgifter och regler

Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom kommunen såväl den kommunala som den som drivs i alternativ regi.

Riksdagen har ändrat i förordning 2001:160 vilket innebär att från och med
1 juli 2015 är inkomsttaket indexerat.

Barnomsorgsavgift

Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum, vilket innebär att även inskolningsperioden debiteras fullt ut. Maxtaxan är inte kopplad till vistelsetid utan det är endast bruttoinkomsten som är avgörande för avgiftens storlek.

Inkomsttaket är för närvarande 42 000 kr och från 1 juli 2015 är inkomsttaket 42 890 kr. För ensamstående hälften av beloppen.

Barnomsorgsavgifter tas ut tolv månader per år.


Barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare mm) och förskola
(beloppen inom parentes avser från 1 juli 2015)
                                                                      

Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1 260 kr   (1287kr) 
 Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst   840 kr   (858 kr) 
Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst    420 kr   (429 kr)
Barn nr 4 och fler: ingen avgift
Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka

För tre till femåringar minskas avgiften med 25 procent med anledning av rätten till Allmän förskola. Detta gäller från 1 augusti det år då barnet fyller tre år. Samma regel gäller för barn placerade i familjedaghem vilka deltar i allmän förskola. 3-5 åringar som endast deltar i allmän förskola 15 tim/vecka betalar ingen avgift.


Barn 6-13 år placerade i skolbarnomsorg (fritidshem)

Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr   (858 kr)
Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr   (429 kr)
Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr   (429 kr
Barn nr 4 och fler: ingen avgift
Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgift för skolbarn endast inskrivna under skollov

Skolbarn som beviljats lovplats debiteras med 100 kr per barn och närvarodag, max 1.000 kr för en månad.


Övergång till skolbarnsomsorgstaxan

Första augusti sker övergång till denna taxa för de barn som under året fyller 6 år.
 

Barn i behov av särskilt stöd

Barn 1-5 år i behov av särskilt stöd, efter särskilt beslut enligt ovanstående, erhåller en reducering med 1 % av inkomsten utifrån aktuell inkomstuppgift. Om platsen enbart disponeras upp till 15 tim/vecka eller 525 timmar per år (Skollagen 2 a kap 9§, 10§) utgår ingen avgift under den period som beslutet gäller.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25 att barn- och utbildningsnämnden från och med första januari 2002 ska tillämpa den av riksdagen beslutade maxtaxan.

Kontaktperson: Torsten Önell