Värmepumpar

Lyssna

Innan du inrättar en värmepump måste du göra en anmälan till plan- och miljönämnden i Vännäs kommun. Värmepumpar kan anslutas till olika värmekällor som jord, berg och vatten.

Syftet med anmälan är att nämnden ska få kännedom om var anläggningarna finns för att kunna se på eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas.

I vår handläggning tar vi hänsyn till vart du placerat din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme ifrån varandra. Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla.

Så här fungerar värmepumpen

Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärt om! I kylskåpet flyttas värme inifrån kylskåpet till utsidan. En värmepump flyttar värme lagrad i mark, berg, vatten eller luft in i huset. En kollektorslang som innehåller köldbärarvätska leder värmen till värmepumpen och vidare till husets värmesystem. Köldbäraren är normalt en alkohol eller glykol. Köldmedium är den vätska som cirkulerar i värmepumpen och som överför värme från köldbäraren till värmesystemet för uppvärmning och varmvatten.   

Anmälan

Fyll i anmälningsblanketten och kom ihåg att bifoga de handligar som beskrivs på blanketten. Blanketten kan du hämta på blankettbanken här på hemsidan eller på kommunhuset. Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från plan- och miljönämnden. För handläggningen uttas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige (2015-02-23, §5). Avgiften är 1 447 kr för år 2015. Avgiften uppräknas årligen med den procentsats som motsvarar konsumentprisindex.

Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Miljösanktionsavgift

Om du inte anmäler installation av värmepumpanläggningen före du inrättat den kommer du att påföras en miljösanktionsavgift på 1 000 kr utöver anmälningsavgiften.

Kontaktperson: Malin Österlund