Du är här: Kommun, politik > Räddning, säkerhet och kris > Kris och säkerhet > Länkar till krisaktörer

Länkar till krisaktörer

Här hittar du länkar till olika krisaktörer.

Brottsförebyggande rådet, Brå

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör man genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarets viktigaste uppgift är att förmedla kunskap om hur du klarar dig i utsatta lägen, när sådant som blivit självklart i samhället inte längre fungerar. Till exempel vid ett elavbrott eller när dricksvattnet förorenas. Eller då man blir isolerad under en snöstorm. Eller hamnar i en nödsituation i naturen. Civilförsvarsförbundet är öppen för alla. Det är en frivillig, religiöst och politiskt obunden organisation som verkat för att stärka demokratin och människovärdet. 

Dinsäkerhet.se

Webbplatsen DinSäkerhet.se riktar sig till dig som vill lösa ett problem eller ha svar på en fråga om risk och säkerhet i hem- och fritidsmiljö. Titta på instruktiva filmer, läs en text, ladda ner en checklista, kommentera eller läs olycksstatistik. Och tyck gärna till, antingen genom en kommentar eller bara en tumme upp eller ner.

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt - året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet (ring 112). När du ringer får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är den centrala tillsynsmyndigheten med ansvar för kemikaliekontrollen. Inspektionen arbetar för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.

Krisinformation

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en av verkets huvuduppgifter. Jordbruksverket är även chefsmyndighet för landets distriksveterinärer och ansvarig myndighet för livsmedelsberedskapen inom totalförsvarets civila del. Jordbruksverket har även ansvar för livsmedelsförsörjningen vid säkerhetspolitiska kriser och krig, samt för att hindra eller begränsa konsekvenserna inom jordbruks-och livsmedelsområdet vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil myndighet som bland annat bedriver sjöövervakning och har hand om miljöräddningstjänsten till sjöss. Verksamheten ska bidra till att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot olyckor. Kustbevakningen ingår i Sjösäkerhetsrådet men har även internationella samarbeten för att utveckla gränskontroll samt brottsbekämpning och miljöskydd till sjöss. 

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är en statlig myndighet som ska arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Redlighet i livsmedelshanteringen innebär att konsumenterna ska kunna lita på märkningen vad gäller matens sammansättning, vikt, hållbarhet och ursprung. Livsmedelsverket har ett överordnat ansvar för att leda och samordna kontrollen av livsmedel, inklusive dricksvatten, i landet.

Läkemedelsverket

Läkemedelverket är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Målet med verksamheten är att den som använder ett läkemedel ska känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt, att det är av hög kvalitet och att det ger minsta möjliga biverkningar. Verksamheten syftar även till att främja säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära produkter, till exempel naturläkemedel.

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som främst är riksdagens och regeringens högra hand och genomför deras beslut. Länsstyrelsen har ett brett ansvarsområde. Till detta hör bland annat kunskapsförmedling, samordning och utveckling av olika sakfrågor, även myndighetsuppgifter. Länsstyrelsen har också ansvar för att stora kriser och svår påfrestning i länet hanteras på ett bra sätt och ska stödja och hjälpa kommunerna i deras krisberedskapsarbete.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Myndigheten ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat mijlöansvar i samhället. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att samordna och vara pådrivande i miljöarbetet såväl nationellt som internationellt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Den 1 januari 2009 bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB har ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer. MSB ska utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser samt bidra till att minska konsekvenserna när en allvarlig olycka eller kris inträffar. Myndigheten får en viktig samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden. Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte över andra aktörers ansvar.

SMHI

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. SMHI är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och en resurs i miljöarbetet.

Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet (SMI) är en central expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso-och sjukvård. Socialstyrelsen verkar för att insatserna på dessa områden har god kvalitet och fördelas efter behov. Och ska bland annat kartlägga och analysera läge, innehåll och kvalitet inom hälso-och sjukvård, hälsoskydd/smittskydd och folkhälsan.

SOS Alarm

SOS Alarm har som målsättning att arbeta för ett tryggare samhälle. Varje dag tar SOS Alarm emot cirka 50 000 samtal. Genom telefonintervjuer bedöms och analyseras behovet av hjälp för att snabbt få fram rätt åtgärd och samordna olika resurser. Mest kända är SOS Alarm för ansvaret för nödnumret 112 - ett nummer som gör det möjligt för människor att nå samhällets samtliga hjälpresurser. På uppdrag av staten tar SOS Alarm emot 112-larm, intervjuar och identifierar händelser samt dirigerar och samordnar polis, räddningstjänst, ambulans, fjäll- och sjöräddning med flera, dygnet runt - året om.

SOS International

SOS International är Nordens ledande assistansorganisation. Från larmcentraler i Danmark, Sverige, Norge och Finland tillhandahåller man akut personlig assistans över hela världen. Dygnet runt. Veckans alla dagar. Året om.

SOS International har ett brett utbud av lösningar inom person- och egendomsassistans före, under och efter resan samt inom sjuk- och hälsovård, krishantering, spårning, globalt medicinskt stöd och hemassistans.

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Statens Folkhälsoinstitut ansvarar för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom området samt utövar tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.

Statens haverikommission

Statens haverikommission är en myndighet under försvarsdepartementet som bildades 1978. Myndigheten utreder alla typer av svåra olyckor oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Statens strålningsinstitut (SSI) har ansvar för att de skadliga effekterna av strålning på människor och miljö i Sverige ska vara så små som möjligt. Institutet arbetar med strålskydd inom en rad olika områden, till exempel sol, solarier, elektromagnetiska fält, laser, radon, kärnkraft och kärnavfall. 

Trafikverket

Trafikverket är en statlig myndighet med bred verksamhet. Trafikverket arbetar för att ge medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och genomföra transporter. Trafikverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard och att det är tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.