Kommunfakta från SCB

Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik. I SCB:s senaste sammanställning av kommunfakta framgår bland annat att befolkningen i Vännäs ökat de senaste 10 åren, att det vanligaste yrket i kommunen är vård- och omsorgspersonal och att det i kommunen finns närmare 300 egenföretagare.

Befolkning

Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 70 personer på 10 år (2003-2013). Men sedan fyra år tillbaka (2010) har antalet medborgare i kommunen ökat med mellan 50-60 personer per år. Den 31 december 2013 bodde 8 583 personer i kommunen, varav cirka 4 200 av dem bodde i Vännäs tätort, 1500 i Vännäsby och 2700 personer utanför tätorten.

53 procent av befolkningen i Vännäs kommun är under 45 år, och nästan en fjärdedel är yngre än 20 år. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika i de olika åldersgrupperna. Kvinnorna är något fler än männen i åldern 25-44 år samt 80 år och äldre, medan könsfördelningen är det omvända i åldersgruppen 45-64 år.

Arbetstillfällen* och företagande

De fem största näringsgrenarna i kommunen är vård och omsorg (22 %), utbildning (19 %), byggverksamhet (11 %), tillverkning och utvinning (9 %) och transport (8 %). Vid en jämförelse ser man att andelen arbetstillfällen inom fyra av dessa näringsgrenar är högre i Vännäs kommun än i övriga landet. Det är endast inom tillverkning och utvinning som andelen arbetstillfällen är högre i landet generellt än i Vännäs. Det vanligaste yrket i Vännäs kommun är vård- och omsorgspersonal.

I kommunen finns, enligt SCB, 284 egenföretagare varav 184 är män och 100 är kvinnor.

Pendling

I slutet av år 2012 pendlade totalt 870 personer till Vännäs från andra kommuner, medan 2 000 Vännäsbor pendlade från Vännäs. Majoriteten av dem pendlar till eller från andra kommuner i Västerbottens län.

Verksamhetskostnader

De kommunala verksamheter som år 2012 hade de högsta kostnaderna i Vännäs, räknat i kronor per invånare, var äldre- och funktionshindrade, utbildning, förskola och barnomsorg, infrastruktur samt individ- och familjeomsorg. Vid en jämförelse kan man konstatera att det ser ungefär likadant ut i landets övriga kommuner.

För mer information och statistik om Vännäs kommunfakta, se pdf-filerna nedan.


*All statistik som redovisas om arbetstillfällen i denna text avser så kallad dagbefolkning. Det vill säga personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Mer utförlig statistik, fördelad på både dag- och nattbefolkning, finns i pdf-filerna.

Vännäs Fakta

Vännäs Tätort och landsbygd

Vännäs Barn och familj

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, www.scb.se

 

Kontaktperson: Lina Andersson