Foto; Sofia Tjärnström

Kommunfakta från SCB

Lyssna

Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik. I SCB:s senaste sammanställning av kommunfakta för 2015 framgår bland annat att Vännäs kommun fortsätter att ha en positiv befolkningsutveckling, då vi har ökat med drygt 90 personer under de senaste 10 åren.

Vi fortsätter att vara en stark pendlingskommun och att det vanligaste yrket i kommunen är vård- och omsorgspersonal samt att de flesta nya egenföretagare är kvinnor.

Befolkning

Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 91 personer på 10 år (2004-2014).  Den 31 december 2014 bodde 8616 personer i kommunen, varav ca 4370 av dem bodde i Vännäs tätort, 1520 i Vännäsby och 2700 personer utanför tätorten.

Den demografiska förrändring i Vännäs under de senaste 10 åren (2005-2014)  visar bland annat att antalet boende utanför tätorten har minskat med närmare 80 personer samtidigt som antalet boende i tätorten ökat med nästan 300 person. Andelen kvinnor och män som bodde i Vännäs tätort under 2014 var jämt föredelat, 50 % var kvinnor och 50 % var män. I Vännäsby var siffran 49 % kvinnor och 51 % män. Utanför tätorten bor det fler män än kvinnor, andelen kvinnor boende utanför tätorten var 47 % varav 53 % var män.
Det har under de senaste 4 åren (sedan 2011) varit ett positivt födelseöverskott, då det har fötts fler än antalet avlidna per år. Under 2014 var födelseöverskottet +23 personer.

Antalet födda barn per kvinna och man har under åren gått i vågor, under 2013 låg siffran på omkring 1,9 barn per man och 2,1 barn kvinna i kommunen. Under 2014 så föddes det 49 pojkar och 41 flickor.

Under 2014 flyttade totalt 488 personer in till kommunen samtidigt som 478 personer valde att flytta från kommunen, vilket ger ett positivt flyttningsöverskott för året. I  en jämförelse mellan män och kvinnor så kan en se att flyttningsnettot för män in till kommunen var +17 personer medan de för kvinnor var -7 personer. Den stora skillnaden är i antalet inflyttningar, där man kan se att fler män än kvinnor flyttar till kommunen, antalet som flyttar från kommunen är relativt jämt mellan kvinnor och män.

53 procent av befolkningen i Vännäs kommun är under 45 år, och en fjärdedel är yngre än 20 år.

Arbetstillfällen* och företagande

Den största näringsgrenen i kommunen är vård och omsorg, det är också den näringen där flest kvinnor arbetar i kommunen. Den näst största näringsgrenen är utbildning, även den näringsgrenen är överrepresenterad av kvinnor. På tredje och fjärde plats hamnar, byggverksamhet och tillverkning & utvinning, två näringsgrenar som består till största del av män. Det är också fler män än kvinnor som är egen företagare eller företagare i eget AB.

I listan över de 20 vanligaste yrkena i kommunen så är topp 5, 1. Vård- och omsorgspersonal, 2. Byggnads- och anläggningsarbetare, 3. Gymnasielärare, 4. förskolelärare och fritidspedagoger samt 5. fordonsförare. I kommunen finns, enligt SCB, 288 egenföretagare varav 179 är män och 109 är kvinnor. Något fler än tidigare år, där största ökning är bland kvinnorna som har ökat med 9 st. egenföretagare från året innan.

Medelinkomsten i kommunen är totalt 277 000 kr/år, för män är denna siffra 313 000 kr och för kvinnor 240 000 kr/år. Medelinkomsten i riket är något högre än i kommunen, totalt 287 000 kr/år, för män 322 000 och för kvinnor 252 000 kr/år. 

Medianinkomsten är högst i för männen i Vännäsby, där medianinkomsten för män under 2013 var 346 000 kr/år, lägst medianinkomst har kvinnorna boende i Vännäs tätort som under samma år hade en medianinkomst på 233 000 kr/år.

Pendling

Under 2013 så pendlade totalt 535 män och 352 kvinnor in till kommunen, samtidigt som 1189 män och 861 kvinnor pendlade ut från kommunen. Av de som pendlade in till kommunen så kom 847 personer  in från andra kommuner i länet samtidigt som 40 personer pendlade in till Vännäs från andra län.

Verksamhetskostnader

De kommunala verksamheter som år 2013 hade de högsta kostnaderna i Vännäs, räknat i kronor per invånare, var äldre- och funktionshindrade, utbildning, förskola och barnomsorg, infrastruktur samt individ- och familjeomsorg. Vid en jämförelse kan man konstatera att det ser ungefär likadant ut i landets övriga kommuner, kostnaderna för äldre- och funktionshindrade samt för utbildning är dock relativt högre i kommunen än i genomsnittet för riket.

För mer information och statistik om Vännäs kommunfakta, se pdf-filerna nedan.


*All statistik som redovisas om arbetstillfällen i denna text avser så kallad dagbefolkning. Det vill säga personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Mer utförlig statistik, fördelad på både dag- och nattbefolkning, finns i pdf-filerna.

Vännäs fakta 2015

Vännäs tätort och landsbygd 2015

Vännäs barn och familj 2015

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, www.scb.se

Kontaktperson: Emelie Höglander