Avfall och återvinning

Lyssna

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. På Vännäs kommun är det Renhållningsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för detta.

Producenternas ansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret så som:

  • förpackningar av olika materialslag
  • returpapper
  • däck
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter


Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, material återvinns, energi utvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Plockanalys

År 2017 genomförde vi för tredje gången en plockanalys tillsammans med övriga kommuner i Västerbotten. Mer information om vad en plockanalys är hittar du här eller om du vill läsa om det mer utförligt så kan du ladda ner hela rapporten "Plockanalys 2017" (Pdf, 1 MB)

Kontaktperson: Inger Olofsson