Bygglovsprocessen

Lyssna

I bygglovsprocessen ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas. Exempelvis så krävs det ett startbesked innan byggnation får påbörjas och ett slutbesked innan inflyttning/möblering får ske, dvs innan byggnadsverket får tas i bruk.

Vad händer efter en inskickad bygglovansökan?

Efter att ansökan är inskickad handlägger personalen på plan- och bygglovsavdelningen ärendet. De bedömmer om ansökan är komplett och om den föreslagna åtgärden följer alla normer och lagkrav. Finns det några oklarheter kontaktar de den sökande och ber om kompletteringar. Bedöms ansökan följa alla krav beviljas bygglovet.

För större bygglov som nybyggnad av en villa eller utbyggnad av en industrilokal krävs en kontrollansvarig för projektet. Denna tar fram en kontrollplan som ska godkännas och fyllas i under byggtiden. (Kontrollplanen fungerar även som underlag för att plan- och miljönämnden ska kunna skriva ut ett slutbesked när bygget är avslutat.)

Den kontrollansvarige ska också veta vad om gäller i ett bygglovsärende och kan hjälpa den sökande med att hålla koll på alla papper. (Länk till certifierade kontrollansvariga)

Efter beviljat bygglov träffas byggherren och byggnadsinspektören för ett tekniskt samråd tillsmmanas med kontrollansvarig. Då går man igenom hela bygget, kontrollplanen och möjlighet ges att komplettera med eventuella handlingar. När alla handlingar är klara skrivs ett startbesked ut som ett kvitto på att plan- och miljönämnden ger tillstånd för byggprojektet att sätta igång.

Under byggskesdet ska den kontrollansvarige och byggnadsinspektören besöka bygget minst en gång för att se att kontrollplanen följs och att inga uppenbara brister finns.

När bygget sedan är klart ska ett slutsamråd hållas för att sammanfatta projektet och har allt gått som planerat skriver byggnadsinspektören ut ett slutbesked som intygar att ärendet är avslutat och byggnaden får tas i bruk.

På boverkets kunskapsbank kan du läsa mer om hur bygglovsprocessen går till, Länk till kunskapsbanken 

Mindre projekt

För mindre projekt som en carport eller inglasad altan krävs oftast ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd men en kontrollplan behövs för nästan samtliga byggåtgärder. Kontrollplanen tas fram av byggherren som i ansökan skickar med ett förslag på kontrollplan. Starbeskedet kan skrivas ut tillsammans med bygglovet och kontrollplanen, som utgörs av en enklare checklista, fylls i under byggnadsarbetet och skickas in till plan- och miljönämnden för utfärdandet av slutbesked.

Delgivning och kungörelse

Plan- och miljönämnden ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren, kända sakägare och grannar.

Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes tidningar.


 

Kontaktperson: Carola Nordlöf