Foto: Calle Bredberg

Kontroll av badvatten

Lyssna

Det finns tre kommunala strandbad i Vännäs, - Pengsjön, Hjåggsjön och Snålltjärn. Badvattnet undersöks regelbundet vid dessa bad.

Badvattenprover tas regelbundet under sommaren av miljö- och byggavdelningen för att säkra en god kvalité. Provtagningsresultat och bedömning av vattenkvalitet kan du ta del av på havochvatten.se. Badvattnet undersöks varje sommar.

Kommunens sjöar och vattendrag har i huvudsak undersökts från försurningssynpunkt. Utöver dessa undersökningar har några sjöar och vattendrag undersökts för att spåra eventuella tendenser till övergödning, med igenväxning som följd.

Strandbad

Vid allt badande måste man tänka på att det kan finnas bakterier i vattnet även om det ser rent ut och även om det tidigare aldrig varit några prov som varit dåliga! Om något verkar misstänkt eller om ni känner någon konstig lukt, undvik att bada och kontakta i första hand ansvariga på badanläggningen och i andra hand miljö- och byggavdelningen.

De sjöar som anses vara mest lämpliga för friluftsliv är Lillsjön, Västsjön och Sjölidsjön i norra delen av kommunen samt Lillsjön, Pengsjön och Lövbergstjärnen i den södra delen.

Bassängbad

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten ska anmälas enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till plan- och miljönämnden. Anmälan ska se senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

Den som driver en badanläggning är skyldig att planera och kontrollera verksamheten så att risker för människors hälsa eller miljön undviks. Med det menas att bland annat regelbundna provtagningar av badvattnet, skriftliga rutiner för skötsel av anläggningen, rutiner vid driftstörningar mm.

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson