Ändrad lag om bygglovsbefriade åtgärder

Lyssna

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändras lagstiftningen så att följande åtgärder blir bygglovsbefriade.

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

  • ytan kan fördelas på flera byggnader
  • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
  • får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
  • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea

  • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

  • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
  • får omfatta högst halva takfallet
  • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

4. Inredning av ytterligare en bostad

  • Gäller för enbostadshus, inte komplementbostadshus.
  • Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplement-bostadsbyggnad på 25 kvm.

Anmälan krävs

Till skillnad från friggebodarna kräver de flesta av dessa bygglovsbefriade åtgärder en anmälan till kommunen. Plan- och miljönämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska plan- och miljönämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande, bl.a. beträffande konstruktion och trafiksäkerhet.

Marginell förändring

Någon större förenkling av bygglovsprocessen innebär inte den nya lagen. Förenklingen ligger snarare i möjligheten att åtgärderna får avvika från detaljplanen. De handlingar som behöver lämnas in tillsammans med en anmälan är alltså till stor del samma som vid en bygglovsprövning. Precis som vid bygglovsansökan tas avgift ut för att handlägga anmälan.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med plan- och byggavdelningen om du planerar att bygga nytt för att få reda på vad som gäller för din fastighet och vilka handlingar du ska lämna in till kommunen.