Pressmeddelande: Så tycker medborgarna om Vännäs

Lyssna

Under våren fick 600 medborgare i åldrarna 18 – 84 år i Vännäs kommun möjligheten att delta i SCB:s medborgarundersökning. Frågorna handlade om Vännäs som plats att leva och bo på, kommunens verksamheter samt medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunala beslut. 43 procent av de svarande säger sig starkt kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till Vännäs kommun.

I undersökningen får de svarande bedöma och tycka till i frågor om bland annat bostäder, kommunikationer, arbetsmöjligheter, äldreomsorg, gator och vägar, skola och fritidsmöjligheter samt frågor om inflytande, påverkan och information. Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på blev 60 (av 100), betyget för kommunens verksamheter blev 54 och möjligheterna till inflytande på kommunala beslut fick det totala betyget 40.


Mest nöjda är medborgarna med vatten och avlopp, räddningstjänst, utbildningsmöjligheterna och tryggheten. Några av de områden medborgarna är mindre nöjda med är möjligheten till påverkan på kommunala beslut, tillgången till bostäder samt gator och vägar. Kvinnorna är generellt nöjdare än männen, och medborgare i de äldre åldersgrupperna är mer nöjda än de yngre.


- Det är tydligt att Vännäs fortsätter att stå sig bra i jämförelse med andra kommuner, säger Johan Söderling, S, kommunstyrelsens ordförande. Det här underlaget är viktigt för oss förtroendevalda både för att utvärdera verksamheterna och för att planera för framtiden.

Vid en jämförelse med 20 kommuner som alla har färre än 10 000 invånare framgår att Vännäs ligger ungefär lika eller över genomsnittet på de flesta områden. Det är endast i frågan om bostäder som betyget för Vännäs är klart lägre än genomsnittet. Också i jämförelse med samtliga deltagande kommuner (hösten 2013 och våren 2014) står sig Vännäs resultat bra.


- Det här är ett bra underlag som vi använder i planeringen av våra verksamheter men också i dialog med andra aktörer, säger Lina Andersson, kollektivtrafikhandläggare. För egen del handlar det till exempel om samverkan med olika aktörer för att utveckla kollektivtrafiken. Ett annat exempel är resultaten om vägar och gator som vi kommer lyfta med Trafikverket, som är ansvarig för många vägar i vår kommun.

Ta del av hela medborgarundersökningen.

För mer information kontakta


Johan Söderling                       Lina Andersson
Kommunstyrelsens ordf, S        Kollektivtrafikhandläggare
070-598 02 14                         070-565 35 90