Detaljplan för fastighet Hemmet 1

Lyssna

Ett förslag till Detaljplan för fastigheten Hemmet 1 m.fl. är under upprättande. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för utökning av markområdet intill den nya hälsocentralen i Vännäs tätort, genom delvis ändrad användning och förändringar av fastighetsindelning. Detaljplanen möjliggör för vård, kontor och tekniska anläggningar. En gång- och cykelväg föreslås för att öka tillgängligheten till hälsocentralen. Intill Umeälven föreslås naturmark men hänsyn till de geotekniska förutsättningarna.

Planområdet fastigheten Hemmet 1 ägs av Vännäs kommun. I och med omdragningen av Umevägen frigörs mark väster om planområdet. Nu gällande detaljplan möjliggör för vårdhem och skola samt allmän plats för huvudgata. För att möjliggöra bland annat ändrad markanvändningen från allmän platsmark till kvartersmark krävs en planändring.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs eller via
e- post: plan.miljonamnden@vannas.se.

Senast den 2017-03-28 skall synpunkterna ha inkommit till nämnd. Den som inte senast under granskningstiden inkommit med synpunkter kan förlora möjligheten att överklaga.

Upplysningar lämnas av
Carola Nordlöf
Tel: 0935-142 13
E-post: carola.nordlof@vannas.se

Välkomna med synpunkter och frågor!

Vännäs den 2017-03-03, Plan- och miljönämnden

Dokument