Detaljplan för strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby

Lyssna

Plan- och miljönämnden i Vännäs kommun beslutade 2016-11-01 (POM §76) att detaljplan ska upprättas för strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av strandpromenaden för allmänna ändamål.

Bakgrund till beslutet är att kommunen, på grund av säkerhetsrisker med ras och skred, varit tvungen att vidta åtgärder längs med Umeälven. Som en konsekvens av detta har en strandpromenad vuxit fram. Behov finns nu att ”städa upp” privata initiativ längs med älven (exempelvis privata bryggor och vattenpumpar) och möjliggöra/tillgängliggöra attraktiva anläggningar för alla invånare och besökande.

Samrådshandlingar

Samrådshandlingarna finns tillgängliga för granskning på: Medborgarhuset - plan- och byggavdelningen, biblioteket i Vännäs och Vännäsby samt här nedan.

Samrådstiden är från och med 2017-12-22 till och med 2018-01-24. Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska vara skriftliga och inlämnas senast 2018-01-24 till:

Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 Vännäs

eller via e-post till: plan.miljonamnden@vannas.se

Upplysningar lämnas av Carola Nordlöf
Tfn: 0935-142 13
E-post: carola.nordlof@vannas.se