Se kommunfullmäktiges sammanträde via webben

Lyssna

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde, live eller i efterhand.

Dagens ärenden

 1. Sammanträdets öppnande nyvalt kommunfullmäktige 2018, Dnr 2018/000138
 2. Val av fullmäktiges presidium 2018-2022, Dnr 2018/000139
 3. Frågestund på kommunfullmäktige - allmänheten och ledamöter, Dnr 2018/000042
 4. Interpellationer 2018, Dnr 2018/000035
 5. Rapportering från revisionen på kommunfullmäktige, Dnr 2018/000047
 6. Tertialbokslut 2, 2018 för Vännäs kommun, Dnr 2018/000132 
 7. Utökad gemensam överförmyndarnämnd i Umeåregionen - Örnsköldsviks kommuns inträde, Dnr 2018/000105
 8. Ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommun, Dnr 2018/000112
 9. Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län, Dnr 2018/000111
 10. Överenskommelse om samverkan för regional utveckling i Västerbottens län, Dnr 2018/000130

  Lunch
 11. SKL:s utbildning om hat och hot mot förtroendevalda  - kl 13.30-14.30, Dnr 2018/000043
 12. Sammanträdestider 2019 för KF, KS och KSAU, Dnr 2018/000133
 13. Omfördelning av investeringsbudget 2018 - extra stora investeringar, Dnr 2018/000135
 14. Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomi 2018 - effekter av kommunens införande av komponentavskrivningar, Dnr 2018/000123
 15. Överföring av överskott från investeringsbudget 2017 till 2018, Dnr 2018/000034
 16. Upphävande av beslut om fyrfackssystem och beslut om nytt insamlingssystem i Vännäs kommun, Dnr 2018/000127
 17. Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering, Dnr 2018/000124
 18. Val av fullmäktiges valberedning 2018-2022, Dnr 2018/000140
 19. Drift- och investeringsbudget 2019-2020, plan 2021, Dnr 2018/000084
 20. Motion från Ulf Eriksson, C, om redovisning av interpellationer och motioner på kommunens hemsida, Dnr 2018/000053
 21. Motion från Ingmarie Lindqvist, C, om handlingsplan för suicidprevention, Dnr 2018/000093
 22. Motion från Ingmarie Lindqvist, C, och Maria Olofsson, C, om gratis motion för personer över 75 år, Dnr 2018/000097
 23. Motion från Ulf Eriksson, C, om införande av LOV (lagen om valfrihetssystem), Dnr 2018/000039
 24. Medborgarförslag från Jonas Lundgren om järnvägsövergången på Göransvägen, Dnr 2018/000103
 25. Medborgarförslag från Lena Lindh om parkeringsregler/böter mm., Dnr 2018/000114
 26. Medborgarförslag från Pedro Wahlström om sammanslagning med Umeå kommun, Dnr 2018/000113
 27. Medborgarförslag från Erik Forsgren om datumparkering i Vännäs, Dnr 2018/000117
 28. Medborgarförslag från Magnus Lindgren om allmän odlingsyta och kontorsplatser för småföretagare istället för parkering vid gamla biblioteket, Dnr 2018/000125
 29. Medborgarförslag från Kent Forsgren om upprustning av tennisbanan i Vännäsby, Dnr 2018/000118
 30. Medborgarförslag från Magnus Lindgren om gångfartsområde vid Vegaskolan, Dnr 2018/000128
 31. Redovisning av meddelanden 2018, Dnr 2018/000023'

 

Sändningen sker i samarbete med Ynk produktion