Miljö- och byggavdelningen

Lyssna

På Miljö- och byggavdelningen arbetar vi för en god miljö, dels genom myndighetsutövning och dels genom rådgivning och information till allmänheten och företagen. Vi arbetar även med till exempel bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor samt översiktsplanering och detaljplanering.

Den lagstiftning som ligger till grund för enhetens myndighetsutövning är plan- och bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Även smittskyddslagen och tobakslagen berör avdelningen som myndighet. 

Enheten arbetar också med naturvårdsfrågor, bl a kalkning av sjöar.

Kontakta oss

Du kan skicka e-post direkt till miljö- och byggavdelningens gemensamma inkorg: plan.miljonamnden[at]vannas.se så skickas ditt mail vidare till rätt handläggare.

Du kan även kontakta oss via kommunväxeln på tel. 0935-140 00.

Personal

Pernilla Arvidsson, Miljö- och byggchef
Pernilla är chef för avdelningen och har det övergripande ansvaret för miljö- och byggfrågor. Pernilla arbetar dessutom med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Carola Nordlöf, Samhällsplanerare/Byggnadsinspektör
Carola handlägger och administrerar detaljplaner och bygglov, arbetar med övergripande samhällsplanering samt har verksamhetsansvar för byggenheten. Carola arbetar även med trafikärenden, adressättning, ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister samt förmedling av småhustomter.

Maria Funck, Byggnadsinspektör
Maria handlägger och administrerar bygglov, bygganmälan, rivningslov samt enkelt avhjälpta hinder. Maria arbetar även med kulturmiljö- och gestaltningsfrågor.

Peter Malmbo, Byggnadsinspektör
Peter handlägger och administrerar bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked samt detaljplaner. Peter arbetar även med trafikärenden och tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Anna Hartvik, Miljö- och hälsoskyddsinspektör/Byggnadsinspektör
Anna arbetar med tillsyn enligt miljöbalken samt handlägger och administrerar anmälan om installation av eldstad samt strandskydd.

Anna-Karin Löfgren, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Anna-Karin arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen och miljöbalken.

Malin Holmlund, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Malin arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Helene Jonsson, Nämndsekreterare
Helene är sekreterare i plan- och miljönämnden vilket, förutom att administrerar nämnden, arbetar med postöppning, postlista, diarieföring av inkommen post, övriga allmänna administrativa uppgifter samt debitering av avgifter.

Hitta till oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson