Dödsfall och begravning

Lyssna

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Det går att ha antingen en kyrklig eller borgerlig begravning. En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Läs mer om borgerlig begravning här (länk)

Om begravning hos Svenska kyrkan

svenskakyrkan.se/begravning

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro. I varje kommun skall det finnas begravningsombud. Ombudets främsta uppgift är att företräda de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

I ombudets uppgifter ingår bland annat att:

  • Skaffa sig kännedom om  hur begravningsverksamheten i kommunen är organiserad. och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
    Kontrollera att församlingen tillhandahåller värdig lokal utan religiösa symboler lämplig för begravningsceremoni samt övriga åligganden som ingår i begravningsavgiften.
  • Ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgiften och årligen skriftligen till Kammarkollegiet godkänna eller avstyrka  församlingens debitering av begravningsavgift.
  • Föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • Känna till olika trosinriktningars speciella seder vid begravning.
    Verka för att församlingen  samråder och informerar företrädare för andra trossamfund i frågor som rör begravningsverksamheten.
  • Varje år till Länsstyrelsen avge en årsberättelse.

Mer information på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida

Mer information om begravningsombud hittar du på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida. De har hand om begravningsombuden både för Norrbotten och Västerbotten. Klicka på "Västerbotten län" under kontaktuppgifter.

Länsstyrelsens webbplats (länk).