Hållbar utveckling och projekt

Lyssna

Vännäs kommun och övriga kommuner i Umeåregionen har genom att anta Ålborgsåtagandena (Aalborgsåtagandena) beslutat att verka för en hållbar utveckling i Umeåregionen.

Vad menas med hållbar utveckling?

”Hållbarhet” och ”hållbar utveckling” är begrepp som förekommer flitigt i diskussioner, media och i politiken. Vad är det och hur kan vi i kommunen arbeta med hållbarhetsfrågan?

FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som
”…tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Hållbar utveckling består av tre delar

  • Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekologisk hållbarhet, handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av“.
  • Ekonomisk hållbarhet, handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Ålborgsåtagandena

Över 300 europeiska kommuner har antagit Ålborgåtagandena. Umeåregionens kommuner (Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors) har alla antagit Ålborgsåtagandena och därmed lovat att verka för en hållbar utveckling. Inom ramen för Ålborgåtaganden försöker man ta ett helhetsgrepp på den lokala utvecklingen. Åtagandena består av tio teman (områden) och för varje tema finns även fem åtaganden som beskriver hur kommunerna ska verka för respektive tema.

Nulägesanalys

För att veta vad vi i Vännäs redan är bra på och vad vi behöver utveckla, så har en nulägesanalys gjorts. Nulägesanalysen utgår från de olika tematiska områdena.

 

 

Kontaktperson: Karolina Johansson