Ålborgsåtagandena

Lyssna

Ålborsåtagandena består av tio teman som beskriver hur kommunerna ska verka för respektive tema.

Här kan du ta del av de tio temana och de fem åtagandena respektive område brutits ner i, för att tydligare beskriva hur kommunerna ska verka för respektive tema. Ålborgsåtaganden består alltså av totalt 50 punkter.

1. Styrning och förvaltning

Skapa ökad deltagandedemokrati genom att:

 • Utveckla en vision för en hållbar kommun
 • Bygga upp resurser för hållbar utveckling
 • Samråda med invånare och andra aktörer
 • Göra våra beslut öppna med tydligt ansvar
 • Samarbeta med andra kommuner och samhällsorganisationer

2. Lokal styrning mot hållbarhet

Skapa effektiv styrning genom att:

 • Kärnverksamheten ska genomsyras av hållbar utveckling
 • Använda försiktighetsprincipen
 • Besluta om uppföljningsbara mål och tidplaner
 • Hållbarhetsfrågorna har en central plats i beslutsprocesserna
 • Delta i kampanj för hållbar stadsutveckling

3. Naturresurser

Skydda, bevara och säkra naturresurser genom att:

 • Minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi
 • Förbättra vattenkvaliteten och effektivisera vattenanvändningen
 • Främja den biologiska mångfalden
 • Bevara ekologiskt produktiv mark
 • Förbättra luftkvaliteten

4. Ansvarsfulla konsumtions-mönster och val av livsstil

Främja hållbar konsumtion och produktion genom att:

 • Minska avfall och öka återanvändning och återvinning
 • Behandla avfall med bästa teknik
 • Undvika onödig energikonsumtion
 • Hållbar upphandling
 • Främja konsumtion av miljömärkta och "rättvis handel"- produkter

5. Planering och stadsbyggnad

Ge stadsplaneringen en strategisk roll genom att:

 • Återanvända övergivna områden
 • Undvika stadsutbredning
 • Skapa bra balans mellan arbete, bostäder och service i bebyggelsen
 • Bevara vårt urbana kulturarv
 • Tillämpa krav för hållbart byggande

6. Bättre tillgänglighet, mindre trafik

Främja hållbara kommunikationer genom att:

 • Minska behovet av privata fordon
 • Öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel
 • Uppmuntra övergången till fordon med låga utsläpp
 • Utveckla en plan för tillgänglighet i staden
 • Minska transporternas miljö- och hälsokonsekvenser

7. Hälsofrämjande insatser

Främja medborgarnas hälsa och välbefinnande genom att:

 • Höja medvetenheten om friskfaktorer
 • Främja en planering för att utveckla folkhälsan
 • Minska ojämlikheten i hälsa och angripa fattigdom
 • Främja användningen av hälsokonsekvensanalyser
 • Hälsohänsyn integreras i strategier för stadsplanering

8. Hållbar lokalekonomi

Skapa en livskraftig lokalekonomi som ger tillgång till arbete utan att skada miljön genom att:

 • Stimulera jobb och nyföretagande lokalt
 • Samarbeta för att främja god företagssed
 • Utveckla hållbarhetsprinciper för företagslokaliseringar
 • Uppmuntra marknader för lokala/regionala produkter
 • Främja hållbar turism

9. Jämlikhet och social rättvisa

Skapa ett stödjande samhälle för alla genom att:

 • Bekämpa fattigdom
 • Skapa en rättvis tillgång till offentlig service, utbildning, arbete, information och kulturell verksamhet
 • Främja social sammanhållning och jämställdhet
 • Förbättra trygghet och säkerhet
 • Säkra goda och socialt integrerade levnadsvillkor

10. Lokalt till globalt

Ta vårt ansvar för fred, rättvisa, jämlikhet, hållbar utveckling och klimatskydd genom att:

 • Begränsa klimatförändringen
 • Arbeta med klimatperspektivet inom t.ex. energi, transporter, upphandling, avfall, jord- och skogsbruk
 • Höja medvetenheten om orsakerna och konsekvenserna av klimatförändringen
 • Minska inverkan på den globala miljön och främja principen om miljörättvisa
 • Samarbeta med andra aktörer

Kontaktperson: Karolina Johansson