Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete (LSO) och (SBA)

Lyssna

Lag om skydd mot olyckor (LSO), olycksfallsutredningar, skriftlig brandskyddsredogörelse (SBA).

Det viktigaste syftet med Lagen om skydd mot olyckor är att tydliggöra den enskildes ansvar för sitt skydd mot olyckor, möjliggöra lokala anpassningar av hur skyddet utformas samt lyfta fram det förebyggande arbetet.

Lagen innebär bland annat:

Olycksfallsutredningar
En obligatorisk uppgift för kommunen är att utreda inträffad olycka/insats. Syftet med detta är att ta tillvara erfarenheter och motverka att liknande olycka händer igen. Kommunen ska i skälig omfattning utreda orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur räddningsinsatsen genomfördes. Utredningen ska ses som ett komplement till de utredningar som polis, trafikverk och arbetsmiljöinspektionen gör vid inträffade olyckor.

Tillsyn
Ägare till byggnader och anläggningar, där risker för eller konsekvenserna av brand är stora, ska till plan- och miljönämnden/räddningstjänsten lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Räddningsverket har i allmänna råd angett vilka verksamheter som ska lämna skriftlig brandskyddsredogörelse. Bland dessa; samlingslokaler, vård- och omsorgslokaler, skollokaler, hotell, vissa industrier, byggnad med kulturhistoriskt värde, byggnad eller anläggning som innebär stor risk vid brand.

Är du verksamhetsinnehavare ska du lämna uppgifter till fastighetsägaren som lämnar dem vidare till kommunen. Inom verksamheter ska finnas en brandskyddsansvarig med ansvar för brandskydd och dokumentation.

Kontaktperson: Roger Westerberg