Gator och trafik

Lyssna

Under sidorna för gator och trafik hittar du bland annat lokala trafikföreskrifter, information om skötsel och underhåll av kommunens gator, trafiksäkerhet och parkering.

Ansvar för gator och vägar

Inom kommunen finns två huvudmän för gator och vägar, Trafikverket och Vännäs kommun. Kommunens ansvar omfattar ca 63 km kommunala gator och gång-och cykelvägar samt 110 km enskilda statsbidragsberättigade vägar i 45 byar.

Trafikverket ansvarar för huvudstråken Fällforsvägen, Umevägen, Hembergsleden, Pengsjövägen och Östra Järnvägsgatan med tillhörande gång och cykelvägar. Övriga gator inom tätorten sköter Vännäs kommun.

Kontaktperson: Christer Nygren