Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Fristående och kommunala för-och grundskolor samt gymnasieskolor har möjlighet att söka tilläggsbelopp för extraordinärt stöd hos den kommun där barnet eller eleven är folkbokförd. 

Tilläggsbeloppet är avsett för barns och elevers extraordinära stöd som går utanför det ordinarie grundbeloppet. Grundbeloppet ska täcka särskilt stöd för barn och elever utifrån deras behov. Tilläggsbelopp kan bli aktuellt när det särskilda stödet inte räcker till utan extraordinära åtgärder behövs.

Rektor ansvarar för att skicka in ansökan.  Ansökningar ska ske läsårsvis och skickas in löpande under året.   Om ansökan godkänns utbetalas tilläggsbeloppet månadsvis, tidigast från det datum då fullständig ansökan inkommit. Vid önskemål om förlängning för kommande läsår behöver en ny ansökan skickas in.

Rektor ansvarar för att meddela barn- och utbildningskontoret i Vännäs kommun vid eventuella förändringar av barnets eller elevens vistelsetid, omsorgsbehov samt byte av förskola, skola, fritidshem eller flytt till annan kommun.