Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ansökan och placering

Familjer i Vännäs kommun kan ansöka om plats för sina barn i förskola, allmän förskola eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) för barn 1-5 år. Grundprincipen för barn 1-5 år är att erbjuda en plats så nära barnets hem som möjligt.

Du kan ansöka om plats i en specifik förskola eller pedagogisk omsorg. I din ansökan om kommunal barnomsorg ombeds du att göra tre val där val 1 och 2 är obligatoriska.

Ansökan och uppsägning

Ansök om plats

Du kan ansöka om plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg tidigast sex månader innan du önskar att barnet ska börja. För att du ska bli garanterad plats ska ansökan vara inlämnad senast fyra månader före önskat placeringsdatum.

Du kan ansöka digitalt via e-tjänst eller skriftligt via blankett. Du hittar tjänst och blankett via länken i listan nederst på sidan.

Fem veckor under sommaren samordnas förskoleverksamhet och fritidshem. Under denna tid finns en gemensam sommaröppen verksamhet för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Under period med sommaröppen verksamhet inskolas inga barn.

Uppsägning

Uppsägningstiden för barnomsorg är två månader. Du kan säga upp plats digitalt via e-tjänst eller skriftligt via blankett. Gå direkt till tjänst/blankett i listan nederst på sidan.

Uppsägningstiden räknas från och med den dag ärendet inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Personlig service

För personlig service kontakta kommunens barnomsorgsplacerare
Tel: 0935-144 08

Förtur och köregler

Placering till barnomsorg erbjuds i mån av plats genom den turordning som gäller vid fördelning av platser. För att få stå i kommunens barnomsorgskö ska man ha för avsikt att flytta hit eller stadigvarande vistas i kommunen i minst två månader.

Observera att barnets plats i kön kan förändras och att turordningen inte garanterar ett visst val.

Turordning

1. Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling samt barn som av sociala skäl behöver stöd har alltid förtur. Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses.

2. Barnomsorg efter föräldraledighet

Förtur efter föräldraledighet (inklusive det nya syskonet) ges under förutsättning att det äldre barnet haft plats före föräldraledigheten, och familjen sagt upp den under föräldraledigheten. Denna förtur ger inga garantier för att syskonen får tillbaka platsen på samma enhet/avdelning som tidigare. Förutsättningen är att det finns lediga platser. Denna förtur gäller även om man flyttar inom kommunen under föräldraledigheten.

Om förälder valt att ha syskon hemma vid föräldraledighet och ångrar sig måste ny ansökan göras.

3. Syskon

Syskon ges förtur till samma enhet eller till den pedagogiska omsorg som äldre syskonet får eller redan är placerat i. Denna förtur ger dock inga garantier för att syskonen får plats på samma placeringsställe. Förutsättningen är att det finns platser inom samma enhet. Syskonförtur behålls, om så önskas, tills man får placering på samma enhet som syskon.

4. Överflyttningskö

De familjer som inte erbjudits placering utifrån sitt 1:a eller 2:a handsval men accepterar en annan plats har möjlighet att stå kvar i kön. Man har då förtur till lediga platser som uppkommer och erbjuds i första hand det önskade 1:a eller 2:a handsvalet.

5. Ansökningsdatum

När du ansöker om barnomsorg får barnet ett anmälningsdatum vilket aldrig kan vara tidigare än sex månader före önskat placeringsdatum.

6. Ålder på barnet

Om flera barn har samma anmälningsdatum går äldsta barnet först.

När du blir erbjuden plats

För höstens placeringar ges i de flesta fall besked innan midsommar. För placering vid övriga tider på året ges besked så fort en plats finns tillgänglig.

Regler vid erbjudan om plats

Enligt skollagen ska placering ske så att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek. Vid fördelning av platser kan ingen familj garanteras barnomsorg på något av de alternativ som önskats.

  • Om du blir erbjuden något av dina första eller andra val men tackar nej kvarstår du i kön, med placering utifrån köreglerna. För varje dag som går från erbjudandet flyttas anmälningsdatum fram en dag. Om du inte blir erbjuden något av dina förstahandsval står du kvar i kö till val 1 eller 2, om så önskas, oavsett om du tackar ja eller nej.
  • Det placeringsmeddelande du får ska lämnas till barn- och utbildningskontoret inom 5 arbetsdagar där du anger med ja eller nej om du accepterar erbjuden placering.
  • Vårdnadshavare som önskar skjuta upp placeringen av sitt/sina barn kvarstår i kön men anmälningsdatumet flyttas fram lika många dagar som det önskade placeringsdatumet flyttas fram.
  • Det finns alltid möjlighet att göra en ny ansökan till barnomsorg, men det innebär också att anmälningsdatum ändras.

Inskolning

När du som vårdnadshavare tackat ja till placering inom barnomsorg förväntas det finnas ett omedelbart behov av platsen, vilket innebär att barnet påbörjar sin inskolning från beslutat placeringsdatum.

Den individuella inskolningen inom förskolan beräknas ta cirka två veckor. De första dagarna är vistelsen bara korta stunder, som efter hand förlängs. Inskolning till skolbarnomsorg sker enligt överenskommelse med berörd fritidsavdelning. Under semesterperioden inskolas inga barn.

Vistelsetider

Du ska lämna in de tider ditt barn behöver vara på förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshem till berörd enhet. Vistelsetiden svarar normalt mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.