Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Avfallshantering, ansvar och regler

Det är viktigt för miljön, allas vår ekonomi, vår personal, våra entreprenörer, transportörer och behandlare som ska ta hand om allt avfall, att du källsorterar dina sopor och lämnar rätt sak på rätt plats.

Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

På Vännäs kommun är det Infrastrukturavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för detta.

Producenternas ansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret så som:

 • förpackningar av olika materialslag
 • däck
 • bilar
 • elektriska och elektroniska produkter

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, material återvinns, energi utvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Kommunens renhållningsordning

Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av balken. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för avfallshanteringen lokalt i kommunen, samt en avfallsplan.

I avfallsplanen, som är beslutad av kommunfullmäktige, finns visioner och mål som har sitt ursprung i EU:s avfallshierarki - den så kallade "avfallstrappan". Trappan visar vägen till en ökad sortering hos hushåll och andra verksamheter, vilket ska göras för att minska miljöbelastningen från avfallshanteringen.

Lokala renhållningsföreskrifter

I föreskrifterna kan du läsa vilka regler som gäller för hantering av avfall inom kommunen. Reglerna tar upp vem som ansvarar för vad, hur hushållsavfall ska förpackas och förvaras, vad som är ordinarie hämtningsintervall, vad som gäller för kompostering, slamhantering och mycket mer. Här finns också angivet när du kan ansöka om undantag från bestämmelserna.

Du hittar föreskrifterna på samlingssidan för kommunens styrdokument.

Till renhållningsföreskrifterna

Avfallsplan

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan, ”Resurshushållning för ett cirkulärt samhälle”. Arbetet har skett i en bred projektorganisation med en regional projektgrupp. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat workshops.

Du hittar avfallsplanen på samlingssidan för kommunens styrdokument.

Till avfallsplanen

Undantag från renhållningsföreskrifterna

Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ansöks hos och prövas av plan- och miljönämnden.

Enligt renhållningsordningens föreskrifter kan du ansöka om:

 • Uppehåll i sophämtning om fastigheten inte kommer att användas under minst 8 månader.
 • Förlängt hämtningsintervall för slam.
 • Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall, om du kan bevisa att du själv kan ta hand om avfallet. Omhändertagande ska ske så att det inte blir någon risk för människors hälsa och miljön. Vilket innebär att du inte får vare sej elda upp eller gräva ner avfallet.
 • Undantag i övrigt.

Mer information om vilka förutsättningar som gäller för att dispens ska kunna medges finns i de kommunala renhållningsföreskrifterna.

Plockanalys

För att kontrollera att kommunen är på rätt väg vad gäller avfallsmålen, måste flöden och kvalitet kontrolleras. Genom att mäta utsorterade inlämnade avfallsmängder kan en grov uppskattning göras av måluppfyllelsen. För att få så god mätnoggrannhet använder vi i Västerbotten oss av en så kallad Plockanalys.

Syfte

Syftet med plockanalysen är att få ett mått på vad hushållen slänger i sina soptunnor med fokus på andelen matavfall, producentansvarsmaterial, farligt avfall och elektronik. Plockanalysen kan sedan användas av kommunerna för att nå målen i avfallsplanen. Dessutom kan plockanalysen användas för att jämföra sorteringsgraden av hushållsavfallet i de deltagande kommunerna.

På en mer detaljerad nivå kan jämförelser göras exempelvis mellan olika typer av hushåll (flerfamiljshus och villor) och mellan typer av bostadsområden (landbygd eller tätort). Resultatet kan därefter nyttjas till att förbättra insamlingen och på så sätt erhålla rätt sorterat hushållsavfall. Plockanalyser har gjorts 2009, 2013, 2017, 2020 och 2023.

Var gjordes plockanalysen?

Här i Vännäs gjordes plockanalysen i två områden, ett på landsbygd och ett i tätort. I området som berördes av analysen finns det två återvinningsstationer.

Vilka gjorde plockanalysen?

Plockanalysen gjordes av EcoRetur på uppdrag av länets alla kommuner efter tömning av de sopbilar som hade tömt soptunnor i de aktuella områdena.

Vilket resultat fick Vännäs?

I rapporten "Plockanalys 2023" kan du se vårt resultat. Där kan du även jämföra Vännäs resultat med övriga kommuner i Västerbotten.

Hur sorterades avfallet?

Avfallet sorterades så att analysen skulle ge svar på frågor som:

 • Hur ser sammansättningen av hushållens restavfall ut i viktprocent?
 • Hur mycket matavfall, förpackningar och returpapper finns kvar i det brännbara restavfallet, d.v.s. i den gröna tunnan?
 • Hur mycket mat- och restavfall genererar hushållen i kilo per hushåll och vecka fördelat i olika fraktioner?
 • Hur rent är matavfallet och vilka föroreningar finns?
 • Mängd pantförpackningar i restavfallet?
 • Mängd och kvalitet på textilier i restavfallet?

Rapportera farlig avfall i verksamhet

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera uppgifter om farligt avfall. Rapporteringen sker på Naturvårdsverkets hemsida via en e-tjänst och det ska ske 2 dagar efter att händelsen (exempelvis transporten) ägt rum.

Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall i verksamheten ska rapportera detta. Även de som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall omfattas.

Läs mer via länken nedan.