Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ansök om bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

 • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
 • åtgärder som kräver anmälan (inkl sk. attefallsåtgärder) och
 • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan (bygglovsbefriade åtgärder).

Läs mer om åtgärder som kräver anmälan, attefallsåtgärder och bygglovsbefriade åtgärder via länkarna i slutet av sidan.

Bygglovsprocessen

I processen med bygglovet behöver du och kommunen genomföra ett antal moment och ett antal beslut behöver fattas. Du behöver till exempel, förutom ett positivt beslut om bygglov, även ett startbesked innan byggnation får börja och du behöver ett slutbesked innan bygget får tas i bruk, det vill säga, innan du får flytta in eller möblera.

Då behöver du bygglov

 • Du behöver vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs också för vissa andra anläggningar, som inte är byggnader, samt om du ska ta en byggnad i anspråk eller inreda för ett väsentligt annat ändamål än det ursprungliga.
 • Om du ska ändra en byggnad och lägga till ytterligare en bostad som ska inredas eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri behöver du oftast bygglov.
 • Ligger din fastighet inom ett område för värdefull miljö kan du behöva bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller för att på annat sätt ändra en byggnad så att dess yttre utseende påverkas avsevärt.
 • I tätorterna Vännäs och Vännäsby och inom byar som räknas till sammanhållen bebyggelse behöver du bygglov för de flesta nybyggen.

Skyltar och ljusanordningar
Inom detaljplanelagt område behöver du bygglov för skyltar och ljusanordningar. Du hittar blankett för skyltlov i listan nederst på sidan.

Tidsbegränsat bygglov
Plan- och miljönämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.

Ändamål av säsongskaraktär
En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Ansöka om bygglov

Du kan ansöka om bygglov, rivningslov och marklov digitalt via vår e-tjänst. Du hittar tjänsten i länklistan nederst på sidan.

Detta behöver finnas i din bygglovsansökan

Följande ska finnas med i din bygglovsansökan:

 • Situationsplan i skala 1:500 (alt 1:400)
  En situationsplan är en karta som visar byggnadens placering eller förändringens planerade läge inom fastigheten. Den tilltänkta åtgärden ska vara tydligt markerad och rätt måttsatt och alla befintliga byggnader på fastigheten ska vara inritade. Avståndet mellan ny byggnad mot minst 2 fastighetsgränser ska anges på kartan, vinkelrätt.
 • Ritningar i skala 1:100
  Följande ritningar ska bifogas: fasadritningar (alla berörda fasader ska redovisas), planritning och sektionsritning. För enklare byggnader kan både fasaderna och planerna redovisas på samma ritning.

  Kontrollera följande i dina ritningar:
 • Uppgifter om kontrollansvarig
  Kontrollansvarig behövs vid mer omfattande åtgärder, som att bygga nytt bostadshus eller exempelvis vid en ombyggnad som innebär att bärande kontruktion väsentligt ändras.

  Om du behöver kontrollansvarig ska du anmäla detta. Du kan göra anmälan via e-tjänsten nedan. Boverkets lista över certifierade kontrollansvariga hittar du på boverket.se.

 • Kontrollplan
  För enklare åtgärder krävs det inte att byggherren anlitar en kontrollansvarig men för alla ärenden krävs en kontrollplan enligt Plan- och bygglagen. Det är den sökande (byggherre) som ska upprätta ett förslag till kontrollplan och lämna in till kommunen som då fastställer kontrollplanen. Det kan innebära att kontrollplanen behöver revideras innan den kan godtas av kommunen. När en kontrollplan blivit fastslagen i ett beslut om startbesked ska den användas för kontroll av åtgärden under byggtiden och när åtgärden är färdigställd ska en ifylld och signerad kontrollplan, med tillhörande dokumentation, lämnas in till kommunen för att få ett slutbesked. Slutbesked krävs innan åtgärden får tas i bruk.

  Läs mer om kontrollplaner på boverkets hemsida: Kontrollplanens innehåll - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Vad händer efter ansökan?

Efter att ansökan är inskickad handlägger personalen på plan- och bygglovsenheten ärendet. De bedömmer om ansökan är komplett och om den föreslagna åtgärden följer alla normer och lagkrav. Finns det några oklarheter kontaktar de den sökande och ber om kompletteringar. Bedöms ansökan följa alla krav beviljas bygglovet.

För större bygglov som nybyggnad av en villa eller utbyggnad av en industrilokal krävs en kontrollansvarig för projektet. Denna tar fram en kontrollplan som ska godkännas och fyllas i under byggtiden. (Kontrollplanen fungerar även som underlag för att plan- och miljönämnden ska kunna skriva ut ett slutbesked när bygget är avslutat.)

Den kontrollansvarige ska också veta vad om gäller i ett bygglovsärende och kan hjälpa den sökande med att hålla koll på alla papper.

Efter beviljat bygglov träffas byggherren och byggnadsinspektören för ett tekniskt samråd tillsmmanas med kontrollansvarig. Då går man igenom hela bygget, kontrollplanen och möjlighet ges att komplettera med tekniska handlingar. När alla handlingar är klara och godkända ges beslut om startbesked. Startbeskedet innebär att plan- och miljönämnden ger tillstånd för byggprojektet att sätta igång.

Under byggskesdet ska den kontrollansvarige och byggnadsinspektören besöka bygget minst en gång för att se att kontrollplanen följs och att inga uppenbara brister finns.

När bygget sedan är klart ska ett slutsamråd hållas för att sammanfatta projektet och har allt gått som planerat skriver byggnadsinspektören ut ett slutbesked som intygar att ärendet är avslutat och byggnaden får tas i bruk.

Slutbesked/färdigställande

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn. Vilket underlag som krävs för beslut om slutbesked i just ditt ärende framgår i beslutet om startbesked.

Läs mer och ansök om slutbesked

Mindre projekt

För mindre projekt som en carport eller inglasad altan krävs oftast ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd men en kontrollplan behövs för nästan samtliga byggåtgärder. Kontrollplanen tas fram av byggherren som i ansökan skickar med ett förslag på kontrollplan. Starbeskedet kan skrivas ut tillsammans med bygglovet och kontrollplanen, som utgörs av en enklare checklista, fylls i under byggnadsarbetet och skickas in till plan- och miljönämnden för utfärdandet av slutbesked.

Delgivning och kungörelse

Plan- och miljönämnden ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren, kända sakägare och grannar.

Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Information om detta finns på bolagsverket.se.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.