Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Slutbesked, färdigställande

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Vilket underlag som krävs för beslut om slutbesked i just ditt ärende framgår i beslutet om startbesked.

Slutbeskedets innebörd

Byggnadsnämndens slutbesked är dels en förklaring att nämnden anser att åtgärderna är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnadsverket får tas i bruk.

Slutbeskedet innebär att nämnden utifrån det underlag som finns i ärendet bedömer om åtgärden kan antas uppfylla de krav och villkor som gäller för åtgärden. Det innebär att byggnadsnämnden i ett senare skede kan ingripa med tillsyn om det framkommer att krav och villkor i plan- och bygglagstiftningen eller olika beslut inte har följts.

Ett slutbesked innebär inte att byggnadsnämnden tar ansvar för eller ställning till att åtgärderna uppfyller alla krav i plan- och bygglagstiftningen. Det är byggherren som ensam ansvarar för att så är fallet.

Anmälan om färdigställande, slutbesked

Blankett för anmälan om färdigställande hittar du nedan.