Lantmäteri och kartinformation

Under 1970- talet genomfördes en reform som resulterade i att samtliga fastigheter fick en beteckning och varje fastighetsbeteckning är unik inom kommunen. Beteckningen består av Kommun, traktnamn, block och enhetsnummer, ex VÄNNÄS BACKA 2:14.

En fastighet kan bestå av flera från varandra avskilda områden och brukar i så fall markeras på fastighetskartan med ett områdesnummer, bredvid fastighetsbeteckningen.

Fastighetsbildning regleras av fastighetsbildningslagen. Fastighetsbildning får endast göras genom en så kallad fastighetsbildningsförrättning av en Lantmätare på antingen Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet om den specifika kommunen har ansökt om att få upprätta en sådan.

Inom Vännäs Kommun så sker fastighetsbildning av Lantmäteriet.

Lantmäteriet

Lantmäteriet kan hjälpa dig med bland annat:

  • Föra över en bit mark till din fastighet eller om du vill stycka av ett område för att sälja eller ge bort.
  • Bilda servitut eller ordna förvaltningen för till exempel en gemensam väg, båtplatser eller ett gemensamt garage. Allt detta sker vid en lantmäteriförrättning.
  • Besvara olika frågor rörande fastigheter, om du till exempel vill veta var dina gränsrör finns eller om din fastighet belastas av servitut eller inte.
  • Bistå med kopior ur gamla förrättningsakter.
  • Utföra olika mätningsuppdrag, ex fastställande av fastighetsgränser och besvara frågor kring koordinatuppgifter och höjdsystem.

Fastighetsinformation

Miljö- och byggavdelningen ajourhåller byggnader, adresser och lägenheter i Lantmäteriets system LINA. Upplysningar om fastighetsbeteckning, adress, areal, ägare mm kan lämnas av avdelningen. Miljö- och byggavdelningen ansvarar för adressättning inom hela kommunen.

Kartor och geografisk information, GIS

Miljö- och byggavdelningen à jourhåller primärkartan över tätorterna Vännäs och Vännäsby. Med primärkartan som grund har adresskartor över tätorterna upprättats. För övriga delar av kommunen används Lantmäteriets Fastighetskarta och Vägkarta.

Karta över kommunen som visar besöksmål, sevärdheter och aktiviteter finns att hämta/beställa via Medborgarhusets reception, öppet vardagar kl 8-12.

Geografisk information

Vännäs kommun använder referenssystem SWEREF 99 20 15 och RH 2000. Vid frågor angående mätningar, transformationer och husutstakningar kontakta kommunens mättekniker.

Kontaktpersoner
Viktoria Nilsson
Tel: 0935-142 38

Husutstakningar och höjdavvägningar utförs efter beställning.