Luftkvalitet och MKN

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN) och utvärderingströsklarna för utomhusluft.

Luftföroreningar påverkar människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet (luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar) och dödlighet. De leder exempelvis till skador på växter, försurning och övergödning. De påskyndar nedbrytningen av metaller, kalksten, gummi och plaster, samt skadar eller smutsar ner kulturhistoriskt värdefulla byggnader, statyer och fornlämningar.

Luftföroreningar medför därför stora kostnader för samhället. Luftvårdsarbete på alla nivåer i samhället är nödvändigt för att minska påverkan på miljö och hälsa av luftföroreningar och därigenom uppnå de miljökvalitetsmål som fastställts av regering och riksdag.(Naturvårdsverket, Handbok 2014:1, Luftguiden)

Kontroll av luftkvaliteten

Resultatet av kommunens luftkvalitetskontroll ska årligen rapporteras in till Naturvårdsverket.

Utifrån rapportens beräkningar, bedömningar och jämförelser görs den sammanfattande bedömningen att miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna inte överskrids i Vännäs kommun. Det bedöms därför inte finnas behov av kontinuerliga mätningar.

Mer information finns i rapporten Inledande kartläggning av luftkvalitet, Vännäs kommun. Du hittar den i länklistan nedan.

Objektiv skattning

Objektiv skattning är den lägsta kontrollnivån av luftkvalitet enligt lagstiftningen. Det är en undersökning som kommunen gör som dels kan bekräfta slutsatserna i den inledande kartläggningen samt den objektiva skattningen från föregående år.

Senast den 15 juni varje år ska kommunen rapportera in resultatet från den objektiva skattningen av luftkvalitet till Naturvårdsverket. Om ingen förändring skett behöver resultatet inte rapporteras in till Naturvårdsverket.

 

Objektiv skattning av luftkvalitet 2021

Vännäs kommun genomförde en inledande kartläggning (preliminär bedömning) för luftkvaliteten i kommunen 2019. Bedömningen är att ingen utvärderingströskel överskrids.

Objektiv skattning 2021

  • De förändringar som skett sen den inledande kartläggningen 2019 är främst att hastigheten på väg 529 genom centrum är sänkt till 30 km/timmen istället för 50 km/timmen. Enligt vägtrafikflödeskartan och beräkning i VOSS så har ingen förändring skett i förhållande till MKN och halterna med hög sannolikhet fortfarande ligger under NUT.
  • Inga nya bebyggelser eller punktkällor finns som kan vara relevanta för kontroll av luftföroreningar.
  • Andra förändringar som skett sen 2019 är att befolkningen i Vännäs kommun ökar. Befolkning år 2021 var 9054 invånare vid årets slut.

Slutsats

Den objektiva skattning som gjorts för år 2021 bekräftar slutsatserna som gjorts i den inledande kartläggningen. Ingen rapportering sker därför till Naturvårdsverket.

Luftmätning 2012/2013

År 2012/2013 genomförde institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet tillsammans med IVL svenska miljöinstitutet, SMHI och Vännäs kommun en forskningsstudie om luftkvalitet. Syftet var att undersöka hur partiklar från vedeldning kan skapa luftföroreningar och påverka hälsan hos människor.

Är du intresserad av att ta del av mätningen? Kontakta Miljö- och byggavdelningen via kommunväxeln.

Luftmätare Vännäsby

Luftmätare i Vännäsby