Radon

Radon är en lukt- och färglös gas som bildas när radium sönderfaller. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. Radium finns överallt i naturen i mer eller mindre koncentrerade former och radon inomhus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Undersökningar som gjorts visar ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer. Risken för lungcancer anses öka avsevärt om man dessutom är rökare.

SSI uppskattar att det finns närmare 500 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Av dessa har man upptäckt ca 40 000 och ca 25 000 är åtgärdade. För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 behövs mätningar i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med blå lättbetong. Om man bor i ett område där man vet att radonhalten i marken är hög bör man absolut mäta. Likaså om man misstänker att huset är byggt av blåbetong.

Här finns radon

I marken

Radon finns i berggrunder och jordarter som innehåller uran och radium. Luften i jorden innehåller alltid radon och det finns risk för att markradon kan tränga in i huset från underliggande berggrund och jordlager, speciellt när husen är byggda på rullstensåsar eller annan genomsläpplig mark. Husets grundläggning och ventilation har stor betydelse för nivån av radonhalten inomhus.

I byggnadsmaterial

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium och avger radon till inomhusluften, normalt i små mängder. Den alunskifferbaserade blå lättbetongen däremot, innehåller högre radiumhalter och avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetongen tillverkades under perioden 1929-1975.

I hushållsvatten

Vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Halten i vattnet beror på hur mycket radium det är i den omgivande jorden och berggrunden. Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls. Vatten med radonhalter högre än ett par hundra Bq/l förekommer i brunnar borrade i berg, samt i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför mycket sällan höga radonhalter.

Mätning av radon

För att få kännedom om radonhalten inomhus behöver man göra en mätning. För att beställa en mätning kan du kontakta ett ackrediterat mätföretag. För att hitta företagen gör en fritextsökning på radonmätning i Swedacs databas.

Radonhalten i ett hus kan variera ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta man vädrar. Därför bör mätningen pågå under en relativt lång period, minst två månader. Mätningarna ska utföras under eldningssäsong (normalt 1 oktober till 30 april) för att vara tillförlitliga.

Skulle du behöva en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, om du t.ex. ska köpa hus, så finns det också några snabbare metoder med mättider mellan två dygn och två veckor. En mätning under en kort period är bara rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut som t.ex. radonbidrag.

Mätning av vatten

Det enda sättet att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt. Vattnet måste vara friskt, inte ha stått i rören någon längre tid och man måste se till att radonet inte får tillfälle att avgå till luften när provet tas. Man måste också ha en specialflaska att ta vattnet i för att radonet inte ska försvinna ut genom flaskan. För mer anvisningar angående mätning i vatten kontakta ett laboratorium som utför vattenanalyser.