Husdjur, ägarens ansvar

Alla som har djur ska se till att djurhållningen inte orsakar störningar och olägenheter för människor. Miljö- och byggavdelningen har tillsyn enligt miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter. Om du upplever en olägenhet kan du lämna in klagomål till kommunens miljö- och byggavdelning via e-tjänsten nedan.

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från plan- och miljönämnden för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Läs mer i de lokala föreskrifterna för människors hälsa och miljön för Vännäs kommun.

Rättspraxis ger varken kommunen, fastighetsägare, eller bostadsrättsförening möjlighet att besluta om strängare regler än de lagar som finns om reglerna ska hålla i rättslig prövning.

Katter

Katter är uppskattade sällskapsdjur som ger många människor stor glädje. På grund av kattens naturliga beteende kan den dock vara svår att hålla inom begränsade områden. Detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte stör omgivningen. Ordningsregler för katter kan beslutas men det finns inga sanktioner för den som bryter mot dem när det gäller katter.

Miljö- och byggavdelningen får ibland klagomål på lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Framförallt rör det sandlådor, trädgårdar, uteplatser, balkonger och trapphus som förorenats av katter.

Hundar

Hundägaren måste visa hänsyn för omgivningen. Skällande hundar och föroreningar från hundar kan vara störande för många. I lokala ordningsföreskrifterna anges platser där hundar inte får vistas eller ska hållas kopplade. Föroreningar ska plockas upp från gator, torg, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, motionsspår samt parker och av kommunen anlagda grönytor.

Hästar

Hästar är uppskattade av många, men hästägare måste ansvara för att de inte orsakar problem för andra människor. Föroreningar från hästar ska plockas upp från gator, vägar, torg, grönområden och parkeringsplatser inom detaljplanelagt område. Detta enligt § 18 i Vännäs kommuns ordningsföreskrifter.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från plan- och miljönämnden för hållande av häst. För häststallar krävs normalt bygglov. Vid fler än fyra stallplatser krävs dessutom förprövning hos Länsstyrelsen angående djurskyddsfrågor.

Störande fåglar

Fåglar som duvor, måsar och kråkfåglar kan vara störande i omgivningen. Fastighetsägaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa.