Natura 2000

Inom Vännäs kommun finns sex Natura 2000-områden; Brånsjön, Vännforsen, Vindelälven, Orrböle, Fällfors och Åtmyrberget.

Biologisk mångfald

Natura 2000 är EU:s satsning för att bevara den biologiska mångfalden i Europa. Växter och djur känner inga nationella gränser, och därför är det i många fall gynnsamt att arbeta med naturvårdsfrågor internationellt. Runt om i Europa arbetar nu EU:s medlemsländer med att skapa ett nätverk av skyddad natur, det så kallade Natura 2000-nätverket.

Grundtanken är att man genom att skydda kärnområden av värdefull natur runt om i Europa kommer ett stort steg på väg när det gäller att bevara den biologiska mångfalden för framtiden. I Sverige finns det idag knappt 4000 Natura 2000-områden, Västerbotten bidrar med 249 av dessa och Vännäs har sex av dessa.

Brånsjön

Brånsjön är skyddad i Natura 2000-nätverket på grund av följande förekomster:

Fåglar:

 • Svarthakedopping (Podiceps auritus)
 • Sångsvan (Cygnus cygnus)
 • Salskrake (Mergus albellus)
 • Stenfalk (Falco columbarius)
 • Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
 • Blå kärrhök (Circus cyaneus)
 • Trana (Grus grus)
 • Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
 • Brushane (Philomachus pugnax)
 • Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
 • Fisktärna (Sterna hirundo)
 • Silvertärna (Sterna paradisaea)
 • Blåhake (Luscinia svecica)
 • Ortolansparv (Emberiza hortulana)

Vännforsen

Vännforsen är skyddad på grund av följande förekomster:

Naturtyper:

 • Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ
 • Västlig taiga

Vindelälven

Vindelälven är skyddad på grund av följande förekomster:

Naturtyper:

 • Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ
 • Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor

Djur:

 • Stensimpa (Cottus gobio)
 • Bred gulbrämad dykare (Dytiscus latissimus)
 • Utter (Lutra lutra)
 • Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)
 • Lax (Salmo salar)

Orrböle

Orrböleområdet är skyddat på grund av följande förekomster:

Naturtyper:

 • Rikkärr
 • Västlig taiga

Växter:

 • Norna (Calypso bulbosa)
 • Lappranunkel (Ranunculus lapponicus)
 • Guckusko (Cypripedium calceous)

Fällforsområdet

Fällforsområdet är skyddat på grund av följande förekomster:

Naturtyper:

 • Näringsrik granskog

Växter:

 • Norna (Calypso bulbosa)

Åtmyrberget

Åtmyrberget är skyddat på grund av följande förekomster:

Djur:

 • Slät tallkapuchongbagge (Stephanopachys linearis)
 • Grov tallkapuchongbagge (Stephanopachys substriatus)