Vegaskolan

Projekt för kommande matchanläggning på Vegaskolans område

Idrottshallen som finns på Vegaskolan idag är både för liten och i behov av renovering. Idrottshallen fyller dessutom inte de behov och önskemål som finns, till exempel för föreningslivet.

Hösten 2024 tog kommunfullmäktige beslut om att bygga en ny matchanläggning på kvarteret Häradshövdingen, det vill säga Vegaskolan. Plan- och miljönämnden har efter det fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kvarteret. I det arbetet ingår det att utreda behov och ta fram förslag för vad som är lämpligt på platsen.

Vännäs kommun har tidigare utrett möjligheter att bygga en ny idrottshall i anslutning till Vegaskolan. Men eftersom fler behov av användningsområden uppkom behövde processen få ta ytterligare tid och Kommunfullmäktige behövde ta nya beslut.

Fas 1: Att ta fram en detaljplan

För att kommunen ska kunna söka bygglov behöver det först finnas en ny detaljplan över området. Det behöver ske förändringar i de gamla planerna för att kommunen ska kunna uppföra en ny byggnad och skapa så bra förutsättningar som möjligt för de verksamheter som ska nyttja området.

I en detaljplan behöver kommunen beskriva förutsättningar och konsekvenser inom planområdet, både gällande mark, trafik, buller med mera. Detaljplanen ska visa på platsens lämplighet och förutsättningar för de uppkomna behoven.

Detaljer kring hur byggnaden faktiskt kan komma att se ut kommer vi att ta fram i ett senare skede, i samråd med verksamheterna och andra intressenter som ska nyttja området.

Beslut om detaljplan

Det sista steget i fas 1 innebär att detaljplanen blir antagen av Kommunfullmäktige i Vännäs kommun och vinner Laga kraft. En detaljplan kan alltid överklagas och fas 2 kan inte starta om inte detaljplanen blir antagen.

Vill du veta mer om detaljplaneprocessen?
Läs mer på vannas.se/detaljplaner

Planprocessen i ett utökat förfarande

Planprocessen i ett utökat förfarande. I processen går kommunen genom stegen: Kungörelse och samråd, samrådsredogörelse, underrättelse/granskning, granskningsutlåtande, antagande och Laga kraft.

Arbetet 2024

Just nu arbetar flera verksamheter tillsammans för att samla in underlag och genomföra de utredningar som krävs för att kunna få fram en ny detaljplan över området.

  • Det sker en tät dialog mellan skola och föreningsliv samt med flera andra verksamheter om vad en ny byggnad skulle kunna användas till. Det vill säga: vilka verksamheter kommer röra sig i byggnaden och vilka aktiviteter ska ske där?
  • Under året kommer även skolbarnen att få träffa medarbetare från arbetsgruppen, för dialog.

Målbilden är att hitta en gemensam ståndpunkt där både skolans verksamheter och föreningslivet känner sig hörda.

Fas 2: Bygglovsprocessen

När en detaljplan finns framtagen för själva markområdet kan Vännäs Fastigheter påbörja arbetet med att söka bygglov. I bygglovsprocessen prövar kommunens byggnadsinspektörer de framtagna handlingarna och underlagen över byggnaden som VFAB vill uppföra. När det väl är godkänt kan byggnationen av den nya anläggningen starta.

Exakt när Fas 2 kan starta vet vi inte ännu. Innan dess behöver detaljplanen bli godkänd.

Våra arbetsgrupper

Flera arbetsgrupper kommer att samarbeta i projektet. Vi har representanter med oss från bland annat:

  • Skola
  • Infrastruktur
  • Vännäs fastigheter AB
  • Näringslivet
  • Föreningslivet
  • Kollektivtrafiken