Utveckling av strandpromenaden

Detaljplanen för området längs med strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2018.

Syftet med planen är att få en samlad bild över hur området ska användas och vilka åtgärder som får utföras efter sträckan. Planen kommer bl.a. möjliggöra för föreningar att lägga ut gemensamma bryggor i älven.

Beslutad detaljplan för strandpromenaden

Detaljplanen för strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2018.

Syftet med planen är att få en samlad bild över hur området ska användas och vilka åtgärder som får utföras efter sträckan. Förslaget kommer bl.a. möjliggöra för föreningar att lägga ut gemensamma bryggor i älven.

Vattenområdet efter vallen i Vännäsby undantogs från antagandet för eftersom definitionen på vad som kan vara en åverkan på vallen kommer att utredas vidare innan man kan besluta om vad som kan tillåtas efter vallen.

Här finns kommunfullmäktiges beslut och den antagna detaljplanen. Dokumenten öppnas som PDF:

Fortsatt arbete

Kommunens ambition är att utveckla området med fler mötesplatser och aktiviteter efter sträckan. Till exempel är området ute vid älvarnas möte, ”Rompa” är en intressant plats som diskuteras och vi håller nu på att ta fram en handlingsplan på vilka åtgärder vi kan genomföra på kort och på lång sikt.

Kommunstyrelsen arbetar även vidare med uppdraget att ta fram riktlinjer som ska förtidliga vad som kan tillåtas efter de vallar som skyddar bebyggelsen mot översvämning.